DOWNLOAD ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 9, VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 NĂM 2022

-

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 3 có đáp án

Các em có thể tham khảo Tổng hợp Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 tất cả các vòng CÓ ĐÁP ÁN (2) này để luyện tập những kỹ năng làm bài, rèn luyện kiến thức Tiếng Anh để chuẩn bị thật tốt cho các kì thi Violympic Tiếng Anh sắp tới. Chúc các em thành công.

Bạn đang xem: Download đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 9


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 6 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Tổng hợp Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 tất cả các vòng CÓ ĐÁP ÁN (1)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Choose consecutively the cells with the increasing value to remove them from the table. (Sắp xếp)


Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: Find x such that x + 34 = 99

Question 2: Write the missing number in the blank

Question 3: Calculate: 123 + 456

Question 4: Write in numbers "Nine hundred and twenty – two"

Question 5: Each box has 12 color pencils. How many pencils are in 3 of these boxes?

Question 6: Two apples weight 100 gram. Then ten apples weight ....gram.

Question 7: Write the missing number in the blank

Question 8: Write the missing number in the blank

Question 9: There are 56 students lining up in rows, there 7 students in each row. How many rows are there?

Question 10: The perimeter of rectangle ABCD is 20cm and the length of segment AB is 6cm. What is the length of segment BC?

Exam number 3: Vượt chướng ngại vật

Question 1: Which number makes the equation true?

163 + 100 = ........... + 102

a. 161 b. 262 c. 165 d. 365


Question 2: Find the value of x is ......

a. 2 b. 8 c. 4 d. 6

Question 3: Which number is smallest?

123132321231

a. 321 b. 123 c. 231 d. 123

Question 4: What time will it be in 30 minutes?

a. 10:00 b. 2:20 c. 10:40 d. 1:20

Question 5: What is the perimeter?

a. 28cm b. 25cm c. 24cm d. 49cm

Đáp án đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 8

Exam number 1: Choose consecutively the cells with the increasing value to remove them from the table

(15)

Exam number 3: Vượt chướng ngại vật

Question 1: a Question 2: d Question 3: b

Question 4: b Question 5: c

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Đi tìm kho báu

Question 1: Multiply 9 x 5 = .............

a. 48 b. 40 c. 47 d. 45

Question 2: Multiply: 9 x 7 = ...........

a. 62 b. 65 c. 61 d. 63

Question 3: Multiply 9 x 2 = .............

a. 18 b. 14 c. 19 d. 16

Question 4: Multiply 9 x 9 = ..............

a. 81 b. 84 c. 83 d. 82

Question 5: Calculate: 9 x 10 - 34 = .............

a. 65 b. 56 c. 64 d. 46

Question 6: .........g x 4 = 860g

The missing number is:

a. 205 b. 225 c. 215 d. 235

Question 7: ......... of the below circle is not colored.

a. 1/3 b. 1/5 c. 1/4 d. 1/6

Question 8: ........... of the figure below is colored.

Xem thêm: Kết quả hạng nhất quốc gia 2023 hôm nay mới nhất quốc gia (v

a. 1/3 b. 1/5 c. 1/4 d. 1/6

Question 9: Mary has five packs of pencils. There are 9 pencils in each pack. John has 16 pencils. How many pencils do they have in all?a. 51 b. 66 c. 56 d. 61

Question 10: The product of y and 9 is a two-digit number that has the digit 8 in the tens place. When y is divided by 9, the remainder is ................

a. 0 b. 1 c. 9 d. 8

Exam number 2: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.

Exam number 3: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 36 : .......... = 9

Question 2: 18 : 9 = .............

Question 3: .......... : 9 = 3

Question 4: 63 : 9 = ...............

Question 5: Follow the arrows and find the result:

Question 6: 1/5 of 45g is ................g.

Question 7: 1/N of 54g is 9g. The value of N is ................

Question 8: 1/M of 72g is 9g. The value of M is ..................

Question 9: The product of x and 9 is the greatest 2-digit number. The value of x is ...............

Question 10: Adding 35 to the smallest two-digit number and dividing the sum by the biggest one-digit number we get ..................

Đáp án đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 7

Exam number 1: Đi tìm kho báu

Question 1: d Question 2: d Question 3: a

Question 4: a Question 5: b Question 6: c

Question 7: c Question 8: a Question 9: d Question 10: c

Exam number 2: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.

(1) = (13); (2) = (14); (3) = (5); (4) = (8); (6) = (11); (7) = (19); (9) = (10); (12) = (18); (15) = (20); (16) = (17)

Toán tiếng anh lớp 3 – Đầy đủ các kiến thức, bài tập, hướng dẫn giải chi tiết cho các nội dung mà các em học sinh cần nắm vững.Có thể bạn cũng quan tâm các nội dung kiến thức toán tiếng anh các cấp học khác:


*

Thông tin lớp học Toán bằng tiếng Anh lớp 3 online năm học 2022 – 2023. Hãy đăng kí học và trải nghiệm những điều thú vị cùng Mathlish nhé!

Chuyên mục: Khóa Học, Thông tin các lớp Toán Mathlish Online trực tuyến

Math Kangaroo Canada lớp 3 – 4 năm 2017 Kì thi Toán Quốc tế Math Kangaroo (International Kangaroo Math Contest – IKMC) được tổ chức lần đầu tiên tại Pháp vào năm 1991. Đây là kì thi Toán học có số lượng thí sinh tham dự lớn nhất trên thế giới – thu<…>


Đề thi và đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 2 năm 2015 – 2016 Violympic Toán Tiếng Anh là cuộc thi cấp quốc gia về giải Toán học trên Internet do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chỉ đạo, Tập đoàn FPT và Đại học FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho học<…>

Chuyên mục: Violympic Toán Tiếng Anh

Math Kangaroo Canada lớp 3 – 4 năm 2016 Kì thi Toán Quốc tế Math Kangaroo (International Kangaroo Math Contest – IKMC) được tổ chức lần đầu tiên tại Pháp vào năm 1991. Đây là kì thi Toán học có số lượng thí sinh tham dự lớn nhất trên thế giới – thu hút trên<…>


Đề thi và đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 3 năm 2016 – 2017 Violympic Toán Tiếng Anh là cuộc thi cấp quốc gia về giải Toán học trên Internet do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chỉ đạo, Tập đoàn FPT và Đại học FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho<…>

Chuyên mục: Violympic Toán Tiếng Anh

Đề thi và đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 năm 2015 – 2016 Violympic Toán Tiếng Anh là cuộc thi cấp quốc gia về giải Toán học trên Internet do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chỉ đạo, Tập đoàn FPT và Đại học FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho học<…>

Chuyên mục: Violympic Toán Tiếng Anh

Đề thi và đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2015 – 2016 Violympic Toán Tiếng Anh là cuộc thi cấp quốc gia về giải Toán học trên Internet do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chỉ đạo, Tập đoàn FPT và Đại học FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh<…>

Chuyên mục: Violympic Toán Tiếng Anh

Đề thi và đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7 năm 2015 – 2016 Violympic Toán Tiếng Anh là cuộc thi cấp quốc gia về giải Toán học trên Internet do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chỉ đạo, Tập đoàn FPT và Đại học FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho<…>

Chuyên mục: Violympic Toán Tiếng Anh

Đề thi và đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 6 năm 2016 – 2017 Violympic Toán Tiếng Anh là cuộc thi cấp quốc gia về giải Toán học trên Internet do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chỉ đạo, Tập đoàn FPT và Đại học FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho<…>

Chuyên mục: Violympic Toán Tiếng Anh

Đề thi và đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 5 năm 2016 – 2017 Violympic Toán Tiếng Anh là cuộc thi cấp quốc gia về giải Toán học trên Internet do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chỉ đạo, Tập đoàn FPT và Đại học FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho<…>

Chuyên mục: Violympic Toán Tiếng Anh