LỜI KINH BÁO HIẾU CHA MẸ, PHỤ MẪU NGÀY VU LAN CÓ CHỮ, TỤNG KINH VU LAN BỒN BÁO HIẾU CÔNG ƠN CHA MẸ

-

(Thắp 3 cây hương, quỳ tức thì thẳng, rứa hương ngang trán niệm lớn bài Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện lấy lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời duy trì đạo

Theo từ tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật tự gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học vững bền

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng trở lại bờ giác.

Bạn đang xem: Lời kinh báo hiếu cha mẹ, phụ mẫu ngày vu lan có chữ

(Xá rồi hiểu tiếp bài kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, đem đức lành phổ hoá bọn chúng sanh. Chúng con một dạ chí thành, cúng nhịn nhường trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện mọi cả cha ngôi Tam Bảo, Đức Bổn sư từ bỏ phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo công ty Di-đà, thuộc là Bồ-tát, các vị Thánh Tăng. Hiệp tía cõi mười phương Tăng chúng, ao ước từ bi tiếp độ hương linh. Cửu huyền Thất tổ siêu thăng, mẹ cha hiện nuốm phước tăng thọ trường. Khắp bọn chúng sanh rõ mặt đường đạo đức, bay muội mê triệu chứng bậc quang đãng minh. Ngưỡng mong mỏi đức cả oai phong linh, từ bi đát xót chứng minh hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy cắm hương vào lư và đọc bài xích kệ tán thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vãi Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành phổ biến bốn loại,

Quy y tròn một niệm,

Dứt không bẩn nghiệp tía kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞ
NG

Phật chúng sanh tánh thường xuyên rỗng lặng,

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,

Trước bảo toạ thân con hình ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí trung ương đảnh lễ: Nam mô Tận hư không biến chuyển pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền Thánh Tăng, hay trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam tế bào Ta-bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ hiền khô Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh tô Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương rất lạc nhân loại đại từ đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán cầm Âm Bồ-tát, Đại cầm cố Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng vương Bồ-tát, tịnh tâm Đại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng xuất xắc ngồi tùy ý, vô chuông mõ cùng đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiềng

Pháp thân tổng thể hiện tiền

Chứng minh mùi hương nguyện phước ngay tức thì ban cho.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô mắc cỡ đại bi vai trung phong đà la ni.

Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da.

Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, tình nhân đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phát duệ, số đát na đát toả.

Nam tế bào tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phân phát đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha tình nhân đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà domain authority đế, ma ha phát xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa phân phát sâm. Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, sơn rô đánh rô, người thương đề dạ người thương đề dạ, người thương đà dạ ý trung nhân đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị dung nhan ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà đạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Bố đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI ghê KỆ

Phật pháp rộng lớn sâu hết sức nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp cực nhọc tìm cầu.

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng.

Nguyện phát âm Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời tạc như vầy:

Một thuở nọ cố gắng Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên new đặng lục thông,

Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân.

Công dưỡng dục thâm ân dốc trả,

Nghĩa sinh thành đạo cả ý muốn đền,

Làm nhỏ hiếu hạnh vi tiên,

Bèn cần sử dụng huệ nhãn dưới trên tìm tầm

Thấy vong chủng loại sanh có tác dụng ngạ quỷ,

Không uống ăn uống tiều tuỵ hình hài,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết người mẹ đói khát ai hoài tình thâm.

Lo phẩm đồ vật đem dâng từ mẫu,

Đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu,

Thấy cơm, bà mẹ rất lo âu,

Tay tả đậy đậy hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn tiền căn không dứt,

Sợ bọn chúng ma cướp giựt của bà,

Cơm đưa chưa tới miệng đà,

Hoá thành than lửa nuốt nhưng đặng đâu.

Thấy như vậy buồn bã thê thảm,

Mục Kiền Liên âu yếm xót thương,

Mau mau về cho giảng đường,

Bạch thuộc Sư phụ khoảng phương giải nàn.

Phật mới bảo ví dụ căn cội.

Rằng bà mẹ ông gốc tội vô cùng sâu,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một mình bắt buộc ai ước đặng đâu.

Lòng hiếu hạnh của ông dầu lớn,

Tiếng vang đồn thấu đến cửu Thiên,

Cùng là các bậc Thần kỳ,

Tà ma nước ngoài đạo, bốn bởi Thiên vương

Cộng cha cõi sáu phương tụ tập,

Cũng không phương cứu tế người mẹ ngươi,

Muốn đến cứu đặng mạng người,

Phải nhờ vào thần lực của mười phương Tăng.

Pháp cứu giúp tế Ta toan giảng nói,

Cho phần lớn người thoát ra khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục Thị mang đến gần,

Truyền mang đến Diệu pháp ân cần thiết thi.

Rằm mon Bảy là ngày tự tứ,

Mười phương tăng đều dự lễ này,

Phải toan chọn sửa chớ chầy,

Thức ăn trăm món, hoa trái năm màu.

Lại nên sắm nệm nằm nệm lót,

Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn tinh sạch mát báu mầu,

Đựng trong bình chén vọng ước kính dâng.

Chư Đại đức mười phương lâu thực

Trong bảy đời sẽ tiến hành siêu thăng,

Lại thêm cha mẹ hiện tiền,

Đặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàn.

Vì hồi trước Thánh tăng lên đủ,

Dầu nơi đâu cũng tập trung về,

Như tín đồ thiền định tô khê,

Tránh điều phiền não chuyên về Thiền-na.

Hoặc fan đặng tư toà đạo quả,

Công tu hành nguyện thoả vô sanh,

Hoặc tín đồ thọ hạ kinh hành,

Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng.

Hoặc bạn đặng Lục thông tấn phát,

Và số đông hàng Duyên Giác, Thanh Văn,

Hoặc chư Bồ-tát mười phương,

Hiện hình có tác dụng sãi nghỉ ngơi gần bọn chúng sanh.

Đều trì giới rất thanh, vô cùng tịnh,

Đạo đức dày chánh định chơn tâm,

Tất cả các bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng lâu lãnh bát cơm lục hoà.

Người nào tất cả sắm ra đồ gia dụng thực,

Đặng cúng nhịn nhường Tự tứ Tăng thời,

Hiện tiền phụ mẫu mã của người,

Bà nhỏ quyến nằm trong thảy phần đa nhờ ơn.

Tam thiết bị khổ có lẽ rằng ra khỏi,

Cảnh nhàn rỗi hưởng lâu tự nhiên,

Như còn phụ huynh hiện tiền,

Nhờ đó cũng đặng bá niên lâu trường;

Như phụ huynh bảy đời vượt vãng,

Sẽ hoá sanh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú hình dung,

Hào quang phát sáng khắp cùng châu thân,

Phật khuyên bảo mười phương Tăng chúng,

Phải tuân thủ theo đúng thể thức sau này:

Trước khi thọ thực bọn chay,

Phải cầu chú nguyện cho tất cả những người tín gia.

Cầu thất nỗ lực mẹ cha thí chủ,

Định tâm thần quán đủ đừng quên,

Cho dứt định ý hành thiền,

Mới dùng phẩm vật bầy tiền hiến dâng.

Khi thọ dụng, đề nghị an thứ thực,

Trước Phật đài hoặc từ tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự nhân thể thọ cần sử dụng bữa trưa.

Pháp cứu vãn tế Phật vừa nói dứt,

Mục Liên thuộc Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ vui mừng,

Mục Liên cũng không còn khóc than rầu buồn.

Mục Liên mẫu mã cũng trong thời gian ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan,

Mục Liên bạch cùng với Phật rằng:

Mẹ con nhờ mức độ Thánh Tăng ngoài nàn.

Lại cũng dựa vào oai thần Tam Bảo,

Bằng chẳng thì nàn khổ nặng nề ra.

Như sau đồ đệ xuất gia,

Vu Lan bể pháp dùng mà độ sanh.

Độ bố mẹ còn đương tại thế,

Hoặc bảy đời có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi khôn cùng thông,

Ta vừa ý muốn nói nhỏ liền hỏi theo.

Thiện nam tử, Tỳ-kheo nam giới nữ,

Cùng Quốc vương, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng, Bá quan,

Cùng mặt hàng lê thứ vạn dân cõi trần.

Như chí ý muốn đền ơn cha mẹ,

Hiện tại cùng thất cầm tình thâm.

Đến Rằm mon Bảy từng năm,

Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về.

Chính hồi trước Phật Đà hoan hỷ,

Phải mua sanh bá vị cơm trắng canh,

Đựng trong bình chén tinh anh,

Chờ giờ Tự tứ bọn chúng Tăng cúng dường.

Đặng cầu nguyện song đường ngôi trường thọ,

Chẳng nhỏ đau cũng chẳng khổ chi,

Cùng mong thất rứa đồng thì,

Lìa khu vực ngạ quỷ sinh về nhơn thiên,

Đặng tận hưởng phước nhân duyên vui đẹp,

Lại xa lìa nạn đau đớn thân,

Môn sinh Phật tử ân cần,

Hạnh tu hiếu thuận phải rất cần phải chuyên.

Thường cầu nguyện thung huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ mẫu mã siêu sanh,

Ngày Rằm mon Bảy từng năm,

Vì lòng hiếu hạnh ân thâm đề nghị đền.

Lễ cứu tế chí thành sắp đặt,

Ngõ cúng nhịn nhường chư Phật, chư Tăng,

Ấy là báo đáp thù ân,

Sanh thành dưỡng dục tuy vậy thân buổi đầu,

Đệ tử Phật lo sợ gìn giữ,

Mới đề nghị là yêu thích tử Thiền môn.

Vừa nghe xong Pháp Lan Bồn,

Môn sinh tứ bọn chúng thảy đồng hỷ hoan.

Mục Liên với tư ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sanh thành,

Sau là cứu vãn vớt, chúng sanh muôn loài.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời tạc như vầy::

Một thuở nọ thế Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội cực kỳ đông,

Tính ra mang lại số nhì muôn tám ngàn,

Lại cũng có các hàng Bồ-tát,

Hội tại đây đủ mặt thường xuyên thường,

Bấy giờ, Phật lại lên đường,

Cùng sản phẩm đại chúng Nam phương tiến hành.

Đáo bán lộ đành rành mắt thấy,

Núi xương khô quăng quật đấy thọ đời,

Thế Tôn bèn vội mang lại nơi,

Lạy liền cha lạy, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong tâm địa ái ngại,

Chẳng gọi sao Phật lạy lô xương,

Vội xoàn xin Phật dạy dỗ tường:

“…Thầy là từ bỏ Phụ bố phương tư loài.

Ai người nào cũng kính Thầy nhường nhịn ấy,

Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?”

Phật rằng: trong những môn đồ,

Ngươi là đệ tử tiên phong dày công.

Bởi chưa chắc chắn đục trong không rõ,

Nên vày ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương liên tiếp bấy lâu,

Cho nên trong những số đó biết bao cốt hài.

Chắc cũng đều có ông bà thân phụ mẹ,

Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh,

Luân hồi sanh tử, tử sanh,

Lục thân đời trước, thi hài còn đây.

Ta lễ bái kỉnh fan tiền bối,

Và ngậm ngùi vì chưng nhớ kiếp xưa.

Đống xương lếu láo tạp chẳng vừa,

Không phân trai gái quăng quật bừa nặng nề coi.

Ngươi chuyên cần xét soi đến kỹ,

Phân làm phía hai bên nữ, bên nam,

Để cho riêng biệt cốt phàm,

Không còn lộn lạo nàng nam hóa học chồng.

Đức A-nan trong tâm địa tha thiết,

Biết làm thế nào phân biệt khỏi sai,

Ngài bèn xin Phật tỏ bày,

Vì khó lựa chọn gái trai cơ hội này.

Còn sinh tiền dễ bề sắp tới đặt,

Cách đứng đi ăn diện phân minh,

Chớ lúc rã xác tiêu hình,

Xương ai như nấy, nặng nề nhìn cực nhọc phân.

Phật mới bảo: A-nan cần biết,

Xương cô gái nam biệt lập rõ ràng,

Đàn ông xương trắng nặng nề oằn,

Đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ dàng nhìn.

Ngươi gồm biết cớ sao đen nhẹ?

Bởi đàn bà sinh đẻ mà ra,

Sanh con cha đấu huyết ra,

Tám hộc tứ đấu sữa hoà nuôi con.

Vì cớ ấy hao mòn thân thể,

Xương bọn bà, đen nhẹ nhàng hơn trai.

A-nan nghe vậy bi ai,

Xót thương cha mẹ công dày dưỡng sanh.

Bèn ước Phật thi ân dạy dỗ bảo,

Phương pháp như thế nào báo hiếu tuy vậy thân?

Thế Tôn new bảo lời rằng:

Vì ngươi Ta sẽ bày tỏ khá nghe!

Thân bọn bà những bề cực nhọc,

Sanh đặng con thập ngoạt cưu mang,

Tháng đầu, bầu đậu tợ sương,

Mai chiều lưu giữ sợ tan bất thường.

Tháng vật dụng nhì ngoài ra sữa đặc.

Tháng thứ ba như viên huyết ngưng.

Bốn tháng đang tượng ra hình.

Năm mon ngũ thể(<1>) hiện sinh rõ ràng.

Tháng thiết bị sáu lục căn(<2>) hầu như đủ.

Bảy mon thì đủ cỗ cốt xương.

Lại thêm đủ lỗ chân lông,

Cộng bình thường đến số tám muôn tư ngàn.

Tháng thiết bị tám hoàn toàn tạng phủ.

Chín tháng thì không hề thiếu vóc hình.

Mười mon là mang lại kỳ sinh.

Nếu con hiếu thuận xuôi bản thân ra luôn,

Bằng ngỗ nghịch làm bi thiết thân mẫu.

Nó vẫy vùng đánh đấm quấu lung tung,

Làm cho phụ huynh hãi hùng,

Sự đau, sự khổ không thuộc tỏ phân.

Khi sinh đặng muôn phần khoái lạc,

Cũng ví như được bạc bẽo được vàng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn thân phụ nghĩa mẹ mười phần đề xuất tin.

Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo,

Mười mon trường chu đáo phần đa bề.

Thứ nhì sanh đẻ ghê ghê,

Chịu đau chịu đựng khổ mỏi mê trăm phần.

Điều trang bị ba, thâm nám ân nuôi dưỡng,

Cực mang lại đâu, bền vững chẳng lay.

Thứ tư ăn đắng nuốt cay,

Để dành bùi ngọt đầy đủ đầy cho con.

Điều thứ năm lại còn lúc ngủ,

Ướt người mẹ nằm, khô khan phần con.

Thứ sáu sú nước nhai cơm,

Miễn con giàu có chẳng nhờm, chẳng ghê.

Điều vật dụng bảy ko chê ô uế,

Giặt đồ nhơ bẩn của trẻ không phiền.

Thứ tám chẳng nỡ chia riêng,

Nếu bé đi vắng phụ vương phiền bà mẹ lo

Điều máy chín miễn nhỏ sung sướng,

Dầu buộc phải mang nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao hữu ích thì làm,

Chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm.

Điều lắp thêm mười chẳng ham trau chuốt,

Dành cho con những cuộc thanh nhàn,

Thương con như ngọc như vàng,

Ơn cha, nghĩa bà mẹ sánh bằng Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan đề nghị biết!

Trong bọn chúng sanh mặc dù thiệt phẩm người,

Mười phần mê muội cả mười,

Không tường ơn trọng đức dày tuy vậy thân.

Chẳng kính mến, quên ân, trái đức,

Không xót thương chăm sóc dục cù lao.

Ấy là bất hiếu mang giao,

Thì những người ấy đời nào phải thân.

Mẹ sanh con nuôi nấng mười tháng,

Cực khổ nhịn nhường gánh nặng trĩu trên vai,

Uống ăn uống chẳng đặng bởi vì thai,

Cho đề nghị thân thể hình hài kém suy.

Khi sinh sản hiểm nguy chi xiết,

Sanh đặng rồi tinh tiết dầm dề,

Ví như thọc tiết trâu dê,

Nhứt sinh thập tử nhiều bề gian nan.

Con còn nhỏ tuổi phải lo săn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con,

Phải tắm, đề xuất giặt, cọ trôn,

Biết rằng nhơ bẩn dáy mẹ không phải lo ngại gì.

Nằm phía ướt, bé nằm phía ráo,

Sợ cho bé ướt áo, ướt chăn,

Hoặc lúc ghẻ chóc mọi thân,

Ắt con đề nghị chịu trăm phần thảm thương.

Trọn ba năm mút nương sữa mẹ,

Thân gầy mòn làm sao nệ cùng với con,

Đến khi vừa được lớn khôn,

Mẹ cha dạy bảo cho bé vỡ lòng,

Cho đi học mở thông trí huệ,

Dựng vợ chồng có ráng làm ăn,

Ước muốn con được đề xuất thân,

Dầu cho bố mẹ cơ bần quản chi.

Con đau nhỏ xíu tức thì lo chạy,

Dầu tốn hao cách mấy cũng đành,

Khi bé căn căn bệnh đặng lành,

Thì bố mẹ mới an thần định tâm.

Công dưỡng dục sanh bởi non biển,

Cớ sao bé chẳng biết ơn này!

Hoặc lúc lầm lỗi bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn cha mẹ phùng với trợn mắt,

Khinh trưởng huynh nộ đe thê nhi,

Bà con chẳng nhắc ra chi,

Không tuân Sư phụ nghi lễ chẳng tường.

Lời dạy dỗ bảo tuy nhiên đường ko kể,

Tiếng khuyên nhủ răn các bạn chẳng màng.

Trái ngang chống báng hầu hết đàng,

Ra vào tới lui mắng càn bạn trên.

Vì thô tục tánh quen có tác dụng bướng,

Chẳng đề cập lời trưởng thượng dạy dỗ răn,

Lớn lên theo thói hung hăng,

Đã ko nhẫn nhịn lại càng hành hung.

Bỏ chúng ta lành theo cùng chúng dữ,

Nết tập quen làm sự trái ngang,

Nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt quân hoang,

Bỏ phụ thân bỏ bà bầu trốn thanh lịch quê người

Trước còn tập theo thời theo thế,

Thân lập thân tìm kế sinh nhai,

Hoặc đi bán buôn kiếm lời,

Hoặc vào quân quân nhân với đời lập công.

Vì ràng buộc đồng công, côn trùng nợ,

Hoặc trở ngăn vì vợ vì con,

Quên cha quên bà mẹ tình thâm,

Quên xứ quên sở nhiều năm không về.

Ấy là nói những người có chí,

Chớ số đông du hý nhưng mà thôi,

Sau khi phá không còn của rồi,

Phải tra cứu phương kế kiếm đôi đồng xài.

Theo trộm cướp, hoặc là bài xích bạc,

Phạm tội hình, tù ngục nên vương,

Hoặc lúc mang bệnh giữa đường,

Không người nuôi dưỡng bỏ thân không tính đồng.

Hay tin dữ, bà nhỏ cô bác,

Cùng mẹ phụ thân xao xác bi thương rầu,

Thương con mếu máo ưu sầu,

Có khi mang dịch đui mù vấn vương.

Hoặc bệnh nặng vì thương thừa lẽ,

Phải chầu trời làm quỷ giữ lại hồn,

Hoặc nghe nhỏ chẳng lo lường,

Trà đình, tửu điếm, phố phường ngao du.

Cứ mải miết theo vật dụng bất chánh,

Chẳng mấy khi thần tỉnh mộ khang,

Làm cho bố mẹ than van,

Sanh nhỏ bất hiếu yêu cầu mang giờ đời.

Hoặc bố mẹ đến hồi già yếu,

Không ai nuôi thốn thiếu đông đảo điều,

Ốm đau đói rách nát kêu rêu,

Con không cung cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương.

Phận đàn bà còn nương cha mẹ,

Thì tất cả lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch trong nhà,

Dễ sai dễ khiến hơn là phái nam nhi.

Song mang đến lúc tòng phu xuất giá,

Lo bên ck chẳng sá bên mình,

Trước còn lai vãng viếng thăm,

Lần lần nguội lạnh biến mất biệt nhà.

Quên chăm sóc dục tuy nhiên thân ân trọng

Không lưu giữ công sở hữu nặng đẻ đau,

Chẳng lo báo ân cù lao,

Làm cho bố mẹ buồn rầu thảm thay.

Nếu phụ huynh la rầy mắng mỏ mắng,

Trở sanh lòng hờn giận chẳng kiêng,

Chớ chi ông xã đánh liên miên,

Thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than.

Tội bất hiếu lưỡng ban nam giới nữ,

Nói không cùng nghiệp dữ buộc phải mang.

Nghe Phật chỉ rõ hầu hết đàng,

Trong hàng đại chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống đất, rước cây đem củi,

Đập vào mình, vào mũi vào hông,

Làm cho các lỗ chân lông,

Thảy phần lớn rướm máu, ướt váy đầm cả thân.

Đến hôn mê tinh thần bất định,

Một giây lâu mới tỉnh than rằng:

Bọn ta quả thiệt tội nhơn,

Xưa nay chẳng rõ ko hơn bạn mù.

Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc,

Ruột gan ngoài ra nát như tan,

Tội tình khó nỗi than van,

Làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu.

Xem thêm: Shop mỹ phẩm nga xách tay có hay không hàng giả hàng nhái, shop mỹ phẩm nga xách tay chính hãng 100%

Trước Phật chi phí ai ước trần tố,

Xin gắng Tôn mẫn rứa bi lân,

Làm sao báo ơn thù ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy nhiên thân của mình.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu món,

Phân tỏ cùng Đại chúng lắng nghe,

Ơn phụ thân nghĩa người mẹ nặng nề,

Không phương báo ơn cho vừa mức độ đâu.

Ví có người ơn sâu dốc trả,

Cõng mẹ phụ thân tất cả nhì vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm nghìn kiếp ơn kia không đền.

Ví gồm người chạm chán cơn đói rét,

Nuôi tuy nhiên thân dưng hết thân này,

Xương xay thịt nát phân thây,

Trải trăm nghìn kiếp ơn đây không đồng.

Ví có người vì công sinh dưỡng,

Tự tay bản thân khoét thủng tuy nhiên ngươi,

Chịu thân mù tối như vầy,

Đến trăm nghìn kiếp ơn này thấm đâu.

Ví có bạn cầm dao thiệt bén,

Mổ bụng ra, rút hết trọng tâm can,

Huyết ra khắp đất chẳng than,

Đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng.

Ví có người tiêu dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm vào bản thân bất luận địa điểm nào,

Tuy là sự việc khó biết bao,

Trải trăm nghìn kiếp không sao đáp đền.

Ví có người vì ơn chăm sóc dục,

Tự treo bản thân cúng Phật nạm đèn,

Cứ treo do đó trọn năm,

Trải trăm nghìn kiếp ân thâm không đền.

Ví có người xương ép ra mỡ,

Hoặc sử dụng dao chặt té thân mình,

Xương rã thịt nát chẳng phiền,

Đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng.

Ví có bạn vì công dưỡng dục,

Nuốt sắt lạnh thấu ruột thấu gan,

Làm mang lại thân thể tiêu tan,

Đến trăm ngàn kiếp thâm nám ân chưa đền.

Nghe Phật nói thảy hầu như kinh hãi,

Giọt lệ tràn nặng nề nỗi cụ ngăn,

Đồng thinh bạch Phật lời rằng:

Làm sao trả đặng rạm ân tuy vậy đường?

Phật new bảo những hàng Phật tử,

Phải lắng tai Ta chỉ sau này,

Các ngươi ao ước đáp ơn dày,

Phải toan biên chép Kinh trên đây lưu truyền.

Vì phụ huynh trì chăm phúng tụng,

Cùng ăn năn những tội trạng xưa,

Cúng nhịn nhường Tam Bảo sớm trưa,

Cùng là tu phước chẳng chừa món chi.

Rằm mon Bảy đến kỳ tự tứ

Thập phương tăng đều dự lễ này,

Sắm sinh lễ đồ gia dụng đủ đầy,

Chờ giờ câu hội để bày cúng dâng.

Đặng mong nguyện tuy nhiên đường trường thọ,

Hoặc sinh về Tịnh Độ an nhàn,

Ấy là báo ân thù ân,

Sanh thành chăm sóc dục tuy vậy thân của mình.

Mình còn phải buộc phải chuyên trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới giữ gìn,

Những lời Ta dạy dỗ đinh ninh,

Khá cần y thử phụng hành đừng sai

Được như vậy mới là ngoài tội,

Bằng chẳng thì ngục tù tối nên sa,

Trong năm đại tội nói ra,

Bất hiếu sản phẩm công nghệ nhất, thật là trọng thay.

Sau khi chết bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián, cũng điện thoại tư vấn A-tỳ

Ngục này vào núi Thiết Vi,

Vách phên bằng sắt vây quanh tư bề.

Trong lao tù này mỗi ngày lửa cháy,

Đốt tội nhân không còn thảy thành than,

Có lò nấu nướng sắt mang đến tan,

Rót vào trong miệng tội nhân hành hình.

Một vá đủ cho người thọ khổ,

Lột thịt domain authority đau thấu trung khu can,

Lại gồm chó sắt, rắn gang,

Phun ra sương lửa đốt đoàn tội nhân,

Ở vào ngục tất cả giường bởi sắt,

Bắt tội nhân ở khắp kia xong,

Rồi cho 1 ngọn lửa hồng,

Nướng con quay kẻ tội da phồng giết mổ thau.

Móc bằng sắt, yêu đương đao, gươm giáo,

Trên ko trung đổ túa như mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm cho thân thể nát nhừ như tương.

Những hình phát vô phương nói hết,

Mỗi ngục đều phải sở hữu cách trị riêng,

Như là xe fe phân thây,

Chim ưng mổ bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ bỏ ra đặng bị tiêu diệt liền cực kỳ đỡ,

Vì nghiệp duyên ko nỡ hành thân,

Ngày đêm trống mái muôn lần,

Đến trăm ngàn kiếp không xong xuôi một giây.

Sự hành phân phát tại A-tỳ ngục,

Rất nặng nằn nì ngỗ nghịch tuy nhiên thân,

Chúng ngươi đều buộc phải ân cần,

Thừa hành các việc bày tỏ khoản trên.

Nhứt là buộc phải Kinh này in chép,

Truyền bá ra mang đến khắp Đông Tây

Như ai chép một quyển này,

Ví bằng đặng thấy một chính vì như vậy Tôn

Nếu in đặng nghìn muôn quyển ấy,

Thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên

Do theo nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật ủng hộ y hệt như sở nguyền.

Cha chị em đặng xa miền khốc lãnh.

Lại hoá sinh về cảnh Thiên cung.

Khi lời Phật giảng vừa xong,

Khắp vào tứ bọn chúng một lòng kính vâng.

Lại phạt nguyện thà thân này nát

Ra lớp bụi tro, muôn kiếp chẳng nài,

Dầu mang lại lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm ngàn kiếp lời Thầy ko quên.

Ví như bị bá thiên đao kiếm.

Khắp thân này đâm chém phân thây.

Hoặc như lưới trói thân này,

Trải trăm nghìn kiếp lời Thầy chẳng sai.

Dẫu thân này bị cưa, bị chặt,

Phân chia nhỏ ra muôn đoạn tan rời,

Đến trăm ngàn kiếp như vầy,

Chúng nhỏ cũng chẳng trái lời Thầy khuyên.

Đức A-nan kiền thiền đảnh lễ,

Cầu nắm Tôn để để hiệu Kinh,

Ngày sau truyền bá chúng sinh,

Dễ bề phúng tụng, trì siêng tu hành.

Phật mới bảo: A-nan bắt buộc biết!

Quyển gớm này quả thiệt cao xa,

Đặt thương hiệu “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinh.

Các ngươi phải giữ gìn chu đáo,

Đặng đời sau y giáo phụng hành,

Sau khi Phật dạy đành rành,

Bốn ban Phật tử khôn xiết mừng, khôn cùng vui,

Thảy một lòng vâng theo lời Phật,

Và kính thành tin chắn chắn vẹn truyền,

Đồng nhau tựu tại Phật tiền,

Nhất vai trung phong đảnh lễ rồi tức thời lui ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu cửa hàng Tự Tại,

Dầy công tu huệ bắt đầu mở mang!

Chân như 1 áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không có gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp chốn,

Dứt hồ hết đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi trung khu chớ nghi nan,

Sắc kia nào khác loại không đâu mà!

Cái không nọ như thế nào xa dòng sắc,

Sắc là không, không dung nhan như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu,

Chân không xét cũng một mầu núm thôi

Này Xá-lợi nghĩ coi tất cả phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng xong đó mà,

Sạch dơ, thêm bớt cũng là chân không

Ấy vậy phải xét thông phần nhiều lẽ,

Như hỏng không nhan sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức không bẩn làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hững hờ như thế,

Lục è cổ kia cũng nhắc là không.

Đã ko nhãn giới trong cả thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì.

Vô vô minh nương chi mà có?

Bổn tánh ko soi nó bắt buộc tiêu!

Đã không lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo ko thay!

Trí còn ko có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tuyệt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu mặt đường tu.

Chân ko bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật hỏng soi làu!

Không phòng ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không trọng tâm chẳng đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng cần đạo mầu!

Tam vắt Phật ngôi cao triệu chứng quả,

Thảy phần lớn nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này vô cùng thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp phải đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng chói!

Chú vô thượng vòi vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đủ thần lực thiệt là buổi tối linh!

Những khổ não thênh thênh trừ hết,

Lời nói này sống động chẳng ngoa.

Vậy yêu cầu Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, bố la yết đế, ba la tăng yết đế, người tình đề ta bà ha. (3 lần)

VÃNG sinh THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa tha dà nhiều dạ. Đa khử dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, vớ đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc quà tươi,

Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười.

Ánh sáng toả hình năm núi lớn,

Mắt vào tợ nước tư nguồn khơi.

Hào quang quẻ hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện thân vội mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện ao ước độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.

Nam tế bào Tây Phương rất Lạc nhân loại Đại tự Đại bi A-di-đà Phật.

Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian)

Nam mô Đại bi Quán rứa Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Đại cố Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Địa Tạng vương vãi Bồ-tát. (3 lần)

Mam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử chúng con,

Vâng lời Phật dạy.

Ngày Rằm tháng Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt hương đảnh lễ,

Mười phương Tam thế,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm con thảo,

Lòng càng áo não,

Nhớ nghĩa thân sanh,

Con mang lại trưởng thành,

Mẹ dày gian khổ,

Ba năm nhũ bộ,

Chín mon cưu mang,

Không ngớt lo toan,

Quên nạp năng lượng bỏ ngủ,

Ấm no đầy đủ,

Cậy gồm công cha,

Chẳng quản yếu già,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết thuộc hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục vuông tròn,

Đem mặt đường học đạo.

Đệ tử ơn sâu không báo,

Hổ phận hèn hèn.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung kính,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng Bảo trang nghiêm,

Hoặc quá Tự tứ,

Hoặc hiện tham thiền,

Đầy đủ thiện duyên,

Rủ lòng lân mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp bố mẹ chúng con,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn trên thế,

Thân trọng điểm yên ổn,

Phát nguyện tu trì.

Đã qua đời,

Ác đạo xa lìa,

Chóng thành Phật quả.

Ngưỡng trông những Đức Như Lai

Khắp cõi hỏng không,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-ca,

Chứng minh môn sinh tên là Mục Liên,

Lòng bé mộ đạo tu hiền,

Xuất gia theo Phật mong nguyền hôm mai.

Nghe ghê Phật thuyết bảy ngày,

Minh trung ương kiến tánh Như Lai trọn lành,

Lục thông rất đầy đủ nên danh,

Muốn tìm phụ huynh lòng thành cầm cố công,

Đền ơn đến bú, ẵm bồng,

Liền dùng đạo nhãn xem vòng chũm gian.

Thấy vong người mẹ khổ muôn ngàn,

Ốm gầy, đói khát trong lối quỷ ma.

Mục Liên kêu bà bầu khóc la,

Đau lòng thương bà mẹ đoạ sa Diêm đình.

Thanh Đề nhận thấy con mình,

Mục Liên cứu bà bầu hết tình cố gắng công

Con ơi! mẹ đói trong lòng,

Mục Liên nghe nói khóc ròng thở than,

Vội vàng trở lại thế gian,

Bới cơm trắng một chén bát đem sang chị em mừng,

Và cơm vô mồm nửa chừng,

Chén cơm hoá lửa phừng phừng thành than.

Mục Liên xem thấy kinh hoàng,

Trong lòng nhức đớn, khóc than ảm đạm tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình,

Trở về lạy Phật ước xin người mẹ già.

Thích-ca Đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng trĩu đoạ sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu tế pháp lành,

Cần mong Tăng bọn chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu cho phụ mẫu mã hiện tiền,

Lục thân, quyến thuộc bình an điều hoà.

Bảy đời phụ chủng loại đã qua,

Về trời hưởng trọn phước sáng loà hào quang

Vui chơi thảnh thơi an nhàn,

Ngày Rằm tháng Bảy lập bọn trai Tăng.

Sắm sinh trăm mặt hàng ăn,

Trái cây ngũ quả, hương thơm đăng rõ ràng,

Chiếu, giường, bể nước, mùng màn.

Dầu, đường, trà lá, bát vàng đựng cơm,

Những đồ vật quý bông thơm,

Thành trung khu dọn tiệc Lan bể phân minh.

Cúng dường Tam Bảo cầu Kinh,

Chư Tăng tịch giới giữ lại gìn nghiêm trang

Cầu cho thí chủ trai đàn,

Tâm hành thiền định, vái van chúc nguyền.

Thanh Đề khổ ách hết liền,

Ngày Rằm tháng Bảy thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu hạnh đời đời,

Xót yêu mến phụ mẫu hiện thành nuôi con.

Nhai cơm mang lại bú hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng thương bé hết lòng.

Trời cao khu đất rộng mênh mông,

Biển hồ lai trơn sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời cha cõi trắng sạch trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ mẫu nên danh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng khiếp công đức vô biên

Xin đem hồi hướng hầu như miền ngay gần xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu bố chướng não phiền

Nguyện khai trí óc vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát các bạn lành cùng với ta.

Nguyện mang công đức tạo ra ra

Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn các loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, mang đến bờ an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo.

Nam tế bào Ta Bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam tế bào Tây phương rất Lạc quả đât Đại từ bỏ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại bệnh minh.

Giờ này đệ tử, với đại chúng, cung kính trước Phật, thực lòng đọc tụng, kinh... Và xưng thương hiệu Phật. Nguyện mang công đức này hồi hướng: phật giáo sáng thêm, xe Pháp hay chuyển, gió hoà mưa thuận, tổ quốc hưng thịnh, thế giới hoà bình, quần chúng an lạc.

Thứ nguyện: cầu an lành đệ tử ..... Thuộc chư thiện nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua căn bệnh khỏi, thân trọng tâm an lạc, hay được kiết tường, vạn sự như ý, phát chổ chính giữa Bồ-đề, trở lại chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy nhiên tu, gia quyến an khang, tín nhiệm Tam Bảo càng sâu, trung ương từ đối bọn chúng sinh tăng trưởng.

Lại nguyện: mong siêu mùi hương linh ..... Thuộc chư hương thơm linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, đồng chí trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ vào sức Phật, mang lại được đạo tràng, nghe tởm nghe Pháp, mau chóng thoát con đường mê, sinh về Tịnh độ.

Khắp nguyện: Kẻ mất hết sức thăng, tín đồ còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam tế bào A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo cả, phát lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ tởm tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sanh, thống lý Đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đã đi vào giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng chắp tay trang nghiêm, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.

Vu Lan là một trong những đại lễ lớn nhất của Phật Giáo, vào ngày này này những người con sẽ đến những đền miếu hay mỗi gia đình sẽ tự tổ chức triển khai một ngày nhằm tưởng niệm gia tiên, bộc bạch lòng hàm ân và tình thân thương đối với đấng sinh thành. 1 trong các những hoạt động quan trọng trong ngày Vu Lan đó là tụng ghê Vu Lan để hủy diệt ác nghiệp, tích thêm phúc đức. Hoa Viên an ninh sẽ gửi đến bạn đọc cách tụng kinh Vu Lan báo hiếu chuẩn duy nhất ngay sau đây.

Nguồn cội Vu Lan báo hiếu

Vu Lan báo hiếu nhằm mục đích ngày 15/7 âm định kỳ hằng năm. Đây là ngày con cái hướng về phụ thân mẹ. Hầu như ai hạnh phúc khi còn cha mẹ trên đời sẽ download lên ngực bông hồng đỏ thắm, hồ hết ai có người mẹ đã tạ thế sẽ download lên ngực bông hồng white thanh khiết. Không chỉ có là nghi thức trung ương linh, lễ Vu Lan còn mang chân thành và ý nghĩa tinh thần lớn lớn.

Theo các gì được ghi lại trong khiếp Vu Lan, sự tích Vu Lan báo hiếu có bắt đầu như sau. Mục Kiền Liên đương thời đó là đại môn đệ của Đức Phật, trải qua hành trình tu tập vẫn lên được cõi Niết Bàn.

*

Lễ Vu Lan báo hiếu có xuất phát từ ông Mục Kiền Liên

Khi nói tới người bà bầu sinh thành chăm sóc dục của mình, ông đã cần sử dụng phép thần thông soi tỏ 6 cõi để tìm bà mẹ thì vẫn trông thấy bà. Bởi vì nhiều độc ác nên bà còn đang ở cõi ngạ quỷ và chịu đựng muôn vàn thống khố, đói kém.

Trong lòng Mục Kiền Liên không còn mực thương cảm mang cơm mang đến cho người mẹ ăn, tuy vậy jhi cơm vừa đưa đến miệng đã trở thành lửa nóng không tài nạp năng lượng được. Ông đành quay về và cầu xin Đức Phật chỉ bí quyết cứu mẹ. Đức Phật chỉ rằng, chỉ bao gồm hợp lực chư tăng 10 phương mới có thể cứu được bà bầu của Mục Kiền Liên cùng những người khác thoát khỏi chốn ngạ quỷ.

Vì thế, vào trong ngày rằm mon 7 âm lịch, ông bày vẽ lễ cúng những vị nhân hậu Thánh tăng, thỉnh những vị bọn chúng tăng mang lại để thuộc chú nguyện cho chị em cùng những người khổ hạnh khác. Từ bỏ đó, mẹ của Mục Kiền Liên đã được hết sức thoát và không hề chịu khổ cực.

Bắt nguồn từ sự tích này, ngày rằm tháng 7 âm lịch đã trở thành ngày Vu Lan báo hiếu để con cái bày lễ cúng và tụng kinh nhằm báo hiếu cầu siêu độ cho phụ huynh 7 đời trước của chính mình và ước phúc cho phụ huynh hiện tại.

Ý nghĩa của ngày Vu Lan báo hiếu

Tụng bài xích kinh Vu Lan đó là cách tình thực để con cháu tưởng nhớ mang lại công đức của cha mẹ và cầu nguyện cho bố mẹ được khôn xiết độ. Nếu như thờ dường khá đầy đủ để tập vừa lòng đủ sức khỏe chú nguyện thì fan còn sống sẽ tiến hành hưởng phúc đức, ngày càng tăng tuổi thọ. Còn cha mẹ quá cố sẽ được tăng thiện nghiệp, đã ở cõi súc sanh, ngạ quỷ đã sớm ngày được khôn xiết thoát, tái sinh và mọi kiếp thuận cảnh.

Trong bài bác kinh Vu Lan ko đề cập tới sự việc tha lực tuy thế chính bản thân nội dung bài xích kinh đã toát lên ý nghĩa tự giác giác tha, trường đoản cú lực giải thoát. Đây cũng đó là cách con cháu tích phúc hộ cha mẹ và là cảnh giới cao nhất để đãi đằng lòng hiếu thuận, sự giải thoát.

*

Vu Lan báo hiếu là ngay để con cái bày tỏ lòng hiếu đạo với đấng sinh thành

Thông qua ngày lễ Vu Lan, con cháu sẽ diễn tả sự hiếu đạo thuộc tình mến vô điều kiện với bọn chúng sinh. Khi bạn dạng thân có định lực, lòng trường đoản cú bi thuộc tuệ lực khủng lao, tất cả lòng hiếu đạo với phát thiện mang lại tất thảy chúng sinh thì đang khơi dậy tài năng tự ngộ ra của fan mà ta hy vọng cứu, từ đó họ đang cởi quăng quật được ác nghiệp.

Cách tụng ghê Vu Lan báo hiếu đúng chuẩn

Dưới đó là cách tụng tởm Vu Lan báo hiếu chuẩn chỉnh nhất cùng dễ đọc để quý bạn đọc hoàn toàn có thể niệm ngay tại gia.

Kinh Vu lan báo ân phụ vương mẹ

(Niêm mùi hương bạch Phật, trì chú, lạy Phật)

(Khai chuông mõ, tán hoặc xướng bài bác “cúng hương”)

Nguyện demo diệu hương thơm vân

Biến mãn thập phương giới

Cúng dường tốt nhất thiết Phật

Tôn Pháp chư người tình tát

Vô biên Thanh Văn chúng

Cập độc nhất thiết Thánh Hiền

Duyên khởi quang minh đài

Quá ư vô bờ giới

Vô biên Phật độ trung

Thọ dụng tác Phật sự

Phổ huân chư chúng-sanh

Giai phạt Bồ-đề tâm

Viễn ly chư vọng-nghiệp

Viên thành Vô thượng đạo.

Nam mô mùi hương Vân mẫu Bồ-tát (3 lần)

(Đại bọn chúng cùng tụng)

Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

(Xướng hoặc Tán 4 câu sau)

Phật thân sung mãn ư pháp giới

Phổ hiện duy nhất thiết quần sinh tiền

Tùy duyên phú cảm mỵ bất châu

Nhi hằng xử demo bồ-đề tọa.

Nam tế bào Thập phương thường xuyên trú Tam Bảo(3 lần)

(Đại chúng lạy 3 lạy rồi quỳ xuống, tiếp sau chủ sám xướng)

Khể thủ Tam giới Tôn

Quy mạng thập phương Phật

Ngã kim phát hoằng nguyện

Trì tụng Vu lan – báo bổ kinh

Thượng báo tứ trọng ân

Hạ tế tam vật khổ

Nhược hữu con kiến văn giả

Tất phát bồ-đề tâm

Tận thử tuyệt nhất báo thân

Đồng sanh rất Lạc Quốc.

(Đại chúng cùng tụng)

Nam mô Bổn Sư ham mê Ca mưu ni Phật(3 lần)

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ

Ngã kim con kiến văn đắc lâu trì

Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa!

Vu lan bồn kinh

(Đại bọn chúng quỳ hoặc ngồi để tụng)

Nam mô Vu-lan Hội thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Phật thuyết Vu Lan bồn kinh:

(Tây Tần Tam-Tạng Pháp-sư Trúc-Pháp-Hộ dịch)

Văn như thị: độc nhất thời Phật trên Xá-Vệ quốc, Kỳ-thọ Cấp-Cô-Độc viên. Đại Mục-Kiền-Liên, thỉ đắc lục-thông, dục độ phụ mẫu, báo nhũ bộ chi ân; tức dĩ đạo nhãn tiệm thị thế-gian: loài kiến kỳ vong mẫu mã sanh ngạ quỉ trung, bất kiến độ ẩm thực, tị nạnh cốt liên lập.

Mục-Liên bi ai, tức dĩ bát thạnh phạn, vãng hướng kỳ mẫu. Mẫu mã đắc chén bát phạn, nhân thể dĩ tả thủ chướng bát, hữu thủ chủy thực, thực vị nhập khẩu, trở thành hỏa thán, toại bất đắc thực. Mục-Liên đại khiếu, bi hào nắm khấp, trì trả bạch Phật, cầm trần như thử.

Phật ngôn: “Nhữ mẫu mã tội căn thâm kết, phi nhữ nhất lực lượng lao động sở vật nài hà! Nhữ tuy hiếu thuận, thanh đụng thiên địa, thiên thần, địa kỳ, tà ma, nước ngoài đạo, đạo sĩ, tứ thiên vương vãi thần, diệc bất năng nài nỉ hà! Đương tu thập phương bọn chúng Tăng oai nghiêm thần bỏ ra lực, nãi đắc giải thoát. Ngô kim đương thuyết cứu tế bỏ ra phạm, linh độc nhất vô nhị thiết nàn giai ly ưu khổ”.

Phật cáo Mục-Liên: “Thập phương chúng Tăng, thất nguyệt thập ngũ nhật, Tăng tự-tứ thời, đương vị thất thế phụ mẫu, cập hiện tại phụ mẫu, ách nàn trung giả, chũm phạn bách vị, ngũ quả, cấp cho quán bồn khí, hương du, gắn thêm chúc, sàng che ngọa cụ, tận vắt cam mỹ, dĩ trước bồn trung, cúng nhường nhịn thập phương đại đức chúng Tăng.

Đương thử bỏ ra nhật, độc nhất vô nhị thiết Thánh chúng, hoặc tại tô gian thiền định, hoặc đắc tứ đạo quả, hoặc tại thọ hạ kinh hành, hoặc lục-thông tự trên giáo hóa Thanh Văn, Duyên Giác, hoặc thập địa Bồ-Tát đại nhân, quyền hiện Tỷ-kheo tại đại bọn chúng trung, giai đồng hóa tâm lâu bát-hòa-la phạn. Chũm thanh-tịnh giới Thánh chúng chi đạo, kỳ đức uông dương.

Kỳ hữu cúng nhịn nhường thử đẳng tự-tứ Tăng giả, hiện núm phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, đắc xuất tam đồ đưa ra khổ, ứng thời giải bay y thực trường đoản cú nhiên. Nhược phụ mẫu bây giờ giả, phước lạc bách nhiên, nhược thất cố kỉnh phụ mẫu mã sanh Thiên, tự trên hóa sanh, nhập thiên hoa quang.

Thời, Phật sắc thập phương chúng Tăng, giai tiên vị thí nhà gia chú nguyện, nguyện thất nắm phụ mẫu, hành thiền định ý, nhiên hậu thọ thực. Sơ thọ thực thời, tiên an trên Phật tiền, tháp tự trung Phật tiền, chúng tăng chú nguyện cánh luôn thể tự thọ thực”.

Thời Mục-Liên Tỳ-kheo cập đại Bồ-Tát chúng, giai đại hoan hỉ, Mục-Liên bi đề khấp thanh, ham mê nhiên trừ diệt.

Thời Mục-Liên mẫu, tức ư thị nhật, đắc thoát tốt nhất kiếp ngạ quỉ bỏ ra khổ.

Mục-Liên phục bạch Phật ngôn: “Đệ tử sở sanh mẫu đắc mông Tam-Bảo công đức bỏ ra lực, chúng Tăng oai-thần bỏ ra lực cố; nhược vị lai thế, tuyệt nhất thiết Phật đệ tử, diệc ưng phụng Vu-Lan bồn, cứu vớt độ hiện tại phụ mẫu, nãi chí thất gắng phụ chủng loại khả vị nhĩ phủ?”

Phật ngôn: “Đại thiện khoái vấn! ngã chánh dục thuyết, nhữ kim phục vấn.

Thiện nam tử! Nhược Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Quốc vương, Thái tử, Đại thần, Tể-tướng, Tam công, Bách quan, Vạn dân, sản phẩm công nghệ nhân hành từ hiếu giả, giai ưng tiên vị sở sanh lúc này phụ mẫu, quá khứ thất gắng phụ mẫu, ư thất nguyệt thập ngũ nhật, Phật mừng húm nhật, Tăng tự-tứ nhật, dĩ bách vị phạn thực, an Vu-Lan bể trung, thí thập phương tự-tứ Tăng.

Nguyện sử lúc này phụ mẫu, lâu mạng bách niên vô bệnh, vô độc nhất thiết khổ não chi hoạn, nãi chí thất nạm phụ chủng loại ly ngạ quỉ khổ, sinh Nhân Thiên trung, phước lạc vô cực.

Thị Phật đệ tử tu hiếu thuận giả, ưng niệm niệm trung thường ức phụ mẫu, nãi chí thất cố phụ mẫu, niên niên thất nguyệt thập ngũ nhật, thường xuyên dĩ hiếu từ, ức sở sinh phụ mẫu, vị tác Vu-Lan bồn, thí Phật cập Tăng, dĩ báo phụ mẫu mã trưởng chăm sóc từ ái đưa ra ân, nhược tuyệt nhất thiết Phật môn đệ ưng đương phụng trì thị pháp”.

Thời Mục-Liên Tỳ-Kheo, tứ bối đệ tử mừng thầm phụng hành.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát (3 lần)

Những xem xét khi tụng ghê Vu Lan báo hiếu

Cách tụng kinh Vu Lan báo hiếu là câu hỏi vô cùng quan trọng và ý nghĩa. Vì đó, để đọc ghê Vu Lan rất đầy đủ ý nghĩa, bày tỏ lấy được lòng thành thì bạn cần xem xét những điều sau đây:

*

Lưu ý lúc tụng tởm Vu Lan

Từng câu từ bỏ trong ghê Vu Lan phần đông mang các triết lý thâm nám sâu cùng ẩn dụ cao về đấng sinh thành. Bởi vì đó, khi bạn tụng tởm Vu Lan cần được hết lòng thành kính. Tất cả tâm tha thiết, quý trọng từng câu chữ trong bài bác kinh. Hoàn hảo không cần nhại giờ hay biểu đạt thái độ thiếu tôn trọng trong quy trình đọc.Trước khi đọc kinh Vu Lan, chúng ta nên rửa tay, súc miệng thật sạch sẽ và khoác y phục chỉnh tề, trang nghiêm. Lúc đứng, khi ngồi cũng cần phải giữ cho chân ngay thằng. Thời gian quỳ, thời điểm lạy cần nghiêm túc, miệng tụng âm nhạc vừa đầy đủ nghe. Tránh việc chửi bậy, nói tục giỏi nói phần nhiều điều xúc phạm mang lại Phật giáo, tín đồ khác trong thời hạn tụng, niệm.

Qua cách tụng khiếp Vu Lan báo hiếu vừa được Hoa Viên Bình An phân tách sẻ, ao ước rằng đã hỗ trợ quý bạn đọc có thể thêm được những thông tin hữu ích