Chậu Nhựa Đen Trồng Lan Can Hàng Xịn, Giá Cực Tốt, Giao, Chậu Nhựa Trồng Lan _Phi 21

-

Chậu nhựa đen trồng lan có nhiều kích cỡ đề xuất dễ dàng lựa chọn để tương xứng với nơi bắt đầu lan của bạn

Chậu vật liệu nhựa trồng lan phi 12cm giá 2000 đồng
Chậu vật liệu bằng nhựa trồng lan phi 14cm giá chỉ 2.500 đồng
Chậu nhựa trồng lan phi 16cm giá 3.500 đồng
Chậu vật liệu bằng nhựa trồng lan phi 18cm giá 5.000 đồng
Chậu vật liệu nhựa trồng lan phi 20cm giá chỉ 8.000 đồng
Tu00ecnh tru1ea1ng:cu00f2n 798 hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2000,"display_regular_price":2000,"image":"title":"Chu1eadu nhu1ef1a tru1ed3ng lan","caption":"","url":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69.jpg","alt":"","src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-510x510.jpg","srcset":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-510x510.jpg 510w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-100x100.jpg 100w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-300x300.jpg 300w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-150x150.jpg 150w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-370x370.jpg 370w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":27965,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,000₫","sku":"CH-BTA-001","variation_description":"","variation_id":9951,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_duong-kinh":"phi-14","availability_html":"Tu00ecnh tru1ea1ng:cu00f2n 798 hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2500,"display_regular_price":2500,"image":"title":"Chu1eadu nhu1ef1a tru1ed3ng lan","caption":"","url":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69.jpg","alt":"","src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-510x510.jpg","srcset":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-510x510.jpg 510w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-100x100.jpg 100w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-300x300.jpg 300w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-150x150.jpg 150w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-370x370.jpg 370w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":27965,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,500₫","sku":"CH-BTA-002","variation_description":"","variation_id":9952,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_duong-kinh":"phi-16","availability_html":"Tu00ecnh tru1ea1ng:cu00f2n 798 hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3500,"display_regular_price":3500,"image":"title":"Chu1eadu nhu1ef1a tru1ed3ng lan","caption":"","url":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69.jpg","alt":"","src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-510x510.jpg","srcset":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-510x510.jpg 510w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-100x100.jpg 100w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-300x300.jpg 300w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-150x150.jpg 150w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-370x370.jpg 370w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":27965,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3,500₫","sku":"CH-BTA-003","variation_description":"","variation_id":9953,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_duong-kinh":"phi-18","availability_html":"Tu00ecnh tru1ea1ng:cu00f2n 798 hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":5000,"display_regular_price":5000,"image":"title":"Chu1eadu nhu1ef1a tru1ed3ng lan","caption":"","url":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69.jpg","alt":"","src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-510x510.jpg","srcset":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-510x510.jpg 510w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-100x100.jpg 100w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-300x300.jpg 300w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-150x150.jpg 150w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-370x370.jpg 370w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":27965,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"5,000₫","sku":"CH-BTA-004","variation_description":"","variation_id":9954,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_duong-kinh":"phi-20","availability_html":"Tu00ecnh tru1ea1ng:cu00f2n 798 hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":8000,"display_regular_price":8000,"image":"title":"Chu1eadu nhu1ef1a tru1ed3ng lan","caption":"","url":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69.jpg","alt":"","src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-510x510.jpg","srcset":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-510x510.jpg 510w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-100x100.jpg 100w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-300x300.jpg 300w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-150x150.jpg 150w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-370x370.jpg 370w, https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vuonsaigon.vn/wp-content/uploads/2019/11/giou0302u0301ng-bau0302u0300u-thieu0302n-nga-RADO-69-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":27965,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"8,000₫","sku":"CH-BTA-005","variation_description":"","variation_id":9955,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Đường kính:

Chậu trồng lan các loại nhựa black có 2 lần bán kính miệng 21 cm, được gia công bằng vật liệu bằng nhựa PVC là nhiều loại nhựa bền đẹp, dĩ nhiên chắn, chịu đựng được khí hậu nắng mưa xung quanh trời trong thời gian dài. Chậu được đúc nguyên khối.

Bạn đang xem: Chậu nhựa đen trồng lan

7.000 đ 12.000 đ


Chậu nhựa đen trồng lan phi 21 cmđược làm bởi nhựa PVC bền đẹp, có thể chắn.

Chất liệu nhựa nhẹ, khó vỡ, chịu được thời tiết nắng mưa, không biến thành ải…Chậu được thực hiện nhiều trong nhà vườn lớn.

Chậu vật liệu bằng nhựa đen gồm lỗ nước thải ở bên cạnh hông và dưới đáy.

Đặc biệt, chậu có lỗ để mua móc để treo giàn mà chưa hẳn đục lỗ

Đáy chậu và thành chậu có thiết kế những lỗ thoáng có thể chấp nhận được thoát nước nhanh tối đa, duy trì giá thể không rơi ra ngoài, bảo đảm giá thể trồng luôn thoáng, kị úng đến cây.

Xem thêm: Nhận In Mác Vải Số Lượng Ít 0946 532 903, Mác Quần Áo Số Lượng Ít 0946 532 903


*
(Chậu vật liệu bằng nhựa trồng lan một số loại nhựa đen rất bền)
*
(Chậu được bày bán trên toàn quốc)

Cty siêng phân phối những dòng chậu nhựa đen cho lan. Ngoài form size phi 14, còn nhiều kích thước khác như phi 16, 18, 21.

Chậu được trưng bày sỉ, lẻ trên việt nam qua nhiều bề ngoài vận chuyển. Các quý bên vườn cùng đại lý mong muốn vui lòng contact để được hỗ trợ tốt nhất.


*

Thanh Hà buôn bán - bán lẻ trên TOÀN QUỐC, chúng ta chỉ cần mua hàng là sẽ tiến hành GIAO TẬN NHÀ qua hệ thống vận đưa của bưu điện. Đặc biệt, bạn trọn vẹn yên trọng tâm với bề ngoài khi nhận được hàng mới phải trả tiền cho nhân viên bưu điện.


*

*

*

THỜI GIAN LÀM VIỆC:
**Sáng từ 7h30 - 11h30 **Chiều từ 1h30 - 5h30 (Tất cả các ngày trừ ngày lễ, tết) Chú ý: Các deals và contact ngoài thời gian làm việc, cty sẽ tương tác lại tức thì sau khi thao tác trở lại.
*
*
Để kiểm tra sản phẩm túi bao trái cây chủ yếu hãng Thanh Hà vui vẻ sử dụng phép tắc kiểm tra "Số hiệu SP" trên đây: KIỂM TRA SỐ HIỆU SP
tin tức hỗ trợ
ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC

Với lỗ lực mang đến dịch vụ xuất sắc nhất chúng tôi có các hệ thống khắp cả nước.