Bctc theo thông tư 133 gồm những gì? thông tư 133/2018/tt

-
*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu report tình hình tài thiết yếu theo Thông tư 133 gồm 2 mẫu là: mẫu B01a-DNN với B01b-DNNÁp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng mang định chuyển động liên tục; phía dẫn giải pháp lập báo cáo tài chính theo Thông tứ 133.

Bạn đang xem: Bctc theo thông tư 133

- tùy thuộc vào đặc điểm vận động và yêu ước quản lý, dn lựa lựa chọn lập báo cáo tình hình tài chủ yếu theo mẫu mã B01b - DNN hoặc chủng loại B01a - DNN.- mẫu B01a-DNN: gia tài và nợ đề nghị trả trên báo cáo tình hình tài thiết yếu được trình diễn theo tính thanh khoản giảm dần.- mẫu mã B01b-DNN: gia tài và nợ đề xuất trả trên báo cáo tình hình tài bao gồm được trình bày thành ngắn hạn và lâu năm hạn.Cách gạn lọc như sau: -> dn mới thành lập:Thông thường những DN hay lựa chọn Mẫu B01a-DNN.
-> doanh nghiệp đang hoạt động: chúng ta phải kiểm soát xem năm trước DN m nộp chủng loại nào thì năm nay phải nộp theo mẫu mã đó. Ví dụ: Năm 2019 kế toán Thiên Ưng nộp mẫu 01a -> Thì lịch sự năm 2020 cũng phải nộp theo mẫu mã 01a (Trường hợp Cty muốn chuyển đổi thì phải thông báo bằng văn phiên bản gửi lên cơ sở thuế trước khi thực hiện).
Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ 2 Mẫu báo cáo tình hình tài chính
B01a-DNN cùng B01b-DNN để các bạn tham khảo cùng lựa chọn:1. Báo cáo tình hình tài chủ yếu (Mẫu B01a - DNN)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTại ngày... Mon ... Năm ...(Áp dụng cho bạn đáp ứng mang định chuyển động liên tục)
CHỈ TIÊUMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
TÀI SẢN
I. Tiền và các khoản tương đương tiền110
II. Đầu tứ tài chính120
1. Thị trường chứng khoán kinh doanh121
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn122
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác123
4. Dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu tài thiết yếu (*)124(...)(...)
III. Các khoản phải thu130
1. Yêu cầu thu của khách hàng131
2. Trả trước cho người bán132
3. Vốn sale ở đơn vị chức năng trực thuộc133
4. đề nghị thu khác134
5. Tài sản thiếu hóng xử lý135
6. Dự phòng phải thu cạnh tranh đòi (*)136(...)(...)
IV. Sản phẩm tồn kho140
1. Mặt hàng tồn kho141
2. Dự phòng giảm mang hàng tồn kho (*)142(...)(...)
V. Gia sản cố định150
- Nguyên giá151
- cực hiếm hao mòn lũy kế (*)152(...)(...)
VI. Bđs đầu tư160
- Nguyên giá161
- giá trị hao mòn lũy kế (*)162(...)(...)
VII. XDCB dở dangVIII. Tài sản khác1. Thuế GTGT được khấu trừ2. Gia sản khác170180181182
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(200=110+120+130+140+150+160+170+180)200
NGUỒN VỐN
I. Nợ yêu cầu trả1. Yêu cầu trả tín đồ bán2. Người tiêu dùng trả tiền trước3. Thuế và những khoản buộc phải nộp công ty nước4. Buộc phải trả fan lao động5. Bắt buộc trả khác6. Vay với nợ mướn tài chính7. Yêu cầu trả nội cỗ về vốn khiếp doanh8. Dự trữ phải trả9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi10. Quỹ cải tiến và phát triển khoa học cùng công nghệII. Vốn chủ sở hữu1. Vốn góp của nhà sở hữu2. Thặng dư vốn cổ phần3. Vốn khác của nhà sở hữu300311312313314315316317318319320400411412413
4. Cp quỹ (*)5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái6. Những quỹ thuộc vốn nhà sở hữu7. Roi sau thuế chưa phân phối414415416417(...)(...)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(500=300+400)500

KẾ TOÁN TRƯỞ
NG
(Ký, họ tên)
Lập, ngày ... Mon ... Năm ...NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTại ngày ... Tháng... Năm ...(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng mang định vận động liên tục)
CHỈ TIÊUMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
TÀI SẢN
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)100
I. Tiền và những khoản tương đương tiền110
II. Đầu bốn tài chủ yếu ngắn hạn120
1. đầu tư và chứng khoán kinh doanh121
2. Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá chứng khoán sale (*)122(...)(...)
3. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn ngắn hạn123
III. Các khoản đề nghị thu ngắn hạn130
1. Buộc phải thu ngắn hạn của khách hàng hàng131
2. Trả trước cho những người bán ngắn hạn132
3. đề nghị thu thời gian ngắn khác133
4. Tài sản thiếu chờ xử lý134
5. Dự phòng phải thu thời gian ngắn khó đòi (*)135(...)(...)
IV. Mặt hàng tồn kho140
1. Hàng tồn kho141
2. Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho (*)142(...)(...)
V. Tài sản ngắn hạn khác150
1. Thuế GTGT được khấu trừ151
2. Tài sản ngắn hạn khác152
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260)200
I. Các khoản buộc phải thu nhiều năm hạn210
1. Cần thu lâu dài của khách hàng hàng211
2. Trả trước cho những người bán dài hạn212
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc213
4. Phải thu dài hạn khác214
5. Dự trữ phải thu nhiều năm hạn cạnh tranh đòi (*)215(...)(...)
II. Gia tài cố định220
- Nguyên giá221
- quý giá hao mòn lũy kế (*)222(...)(...)
III. Bất động sản đầu tư230
- Nguyên giá231
- giá trị hao mòn lũy kế (*)232(...)(...)
IV. Xây dựng cơ bạn dạng dở dang240
V. Đầu tứ tài chủ yếu dài hạn250
1. Đầu tứ góp vốn vào đơn vị khác251
2. Dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị khác (*)252(...)(...)
3. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn nhiều năm hạn253
VI. Gia tài dài hạn khác260
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(300=100+200)300
NGUỒN VỐN
C- NỢ PHẢI TRẢ(400=410+420)400
I. Nợ ngắn hạn1. Nên trả người bán ngắn hạn2. Người tiêu dùng trả chi phí trước ngắn hạn3. Thuế và các khoản đề xuất nộp đơn vị nước4. Bắt buộc trả người lao động5. Buộc phải trả ngắn hạn khác6. Vay cùng nợ thuê tài bao gồm ngắn hạn7. Dự phòng phải trả ngắn hạn8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi410411412413414415416417418
II. Nợ lâu năm hạn420
1. Buộc phải trả người buôn bán dài hạn421
2. Người mua trả chi phí trước dài hạn422
3. Cần trả nội bộ về vốn ghê doanh423
4. đề xuất trả lâu năm khác424
5. Vay và nợ thuê tài bao gồm dài hạn425
6. Dự trữ phải trả nhiều năm hạn426
7. Quỹ phát triển khoa học cùng công nghệ427
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU(500=511+512+513+514+515+516+517)500
1. Vốn góp của nhà sở hữu511
2. Thặng dư vốn cổ phần512
3. Vốn khác của công ty sở hữu513
4. Cổ phiếu quỹ (*)514(...)(...)
5. Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái515
6. Những quỹ nằm trong vốn công ty sở hữu516
7. Roi sau thuế không phân phối517
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(600=400+500)600
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞ
NG
(Ký, chúng ta tên)

Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)
------------------------------------------------------------------------
Ghi chú:(1) hồ hết chỉ tiêu không tồn tại số liệu được miễn trình bày nhưng không được tấn công lại “Mã số” chỉ tiêu.(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đơn (…).(3) Đối cùng với doanh nghiệp bao gồm kỳ kế toán năm là năm dương định kỳ (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.(4) Đối cùng với trường thích hợp thuê thương mại & dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì nên ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký kết hành nghề thương mại & dịch vụ kế toán, tên đối chọi vị cung ứng dịch vụ kế toán.
Trường hợp bạn không cài đặt về được thì tuân theo cách sau:Bước 1: bình luận mail vào phần bình luận bên dướiBước 2: giữ hộ yêu ước vào mail:ketoanthienung
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu sổ muốn tải)
--------------------------------------------------------------------------
*

Cùng chủ đề: Mẫu report tình hình tài thiết yếu theo Thông tứ 133, mẫu báo cáo tình hình tài chính B01a-DNN, mẫu báo cáo tình hình tài chính B01b-DNN, giải pháp lập report tình hình tài chính, Mẫu báo cáo tài thiết yếu theo thông bốn 133, mẫu report tài bao gồm mới nhất

Tính đến thời khắc này, thông bốn 133/2016/TT-BTC là Thông tư mới nhất về chính sách kế toán cho khách hàng vừa cùng nhỏ. Ban hành kèm theo Thông bốn 133 bao hàm các mẫu report tài chính giành riêng cho Doanh nghiệp bé dại và vừa đáp ứng nhu cầu / không đáp ứng nhu cầu giả định hoạt động liên tục và công ty siêu nhỏ. Gồm những mẫu như:Báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả vận động kinh doanh, phiên bản thuyết minh báo cáo tài chính,Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ...

*

Mẫu BCTC theo thông bốn 133 đến doanh nghiệp nhỏ và vừa thỏa mãn nhu cầu giả định vận động liên tục

Bộ report tài chính theo thông bốn 133 giành cho doanh nghiệp bé dại và vừa đáp ứng giá định chuyển động liên tục bao hàm các chủng loại sau:

Báo cáoBiểu mẫu
Bắt buộcBáo cáo tình trạng tài chínhB01a-DNN hoặc
B01b-DNN
Báo cáo kết quả vận động kinh doanhB02-DNN
Bản thuyết minh report tài chínhB09-DNN
Bảng cân đối tài khoảnF01-DNN

Không bắt buộc

Báo cáo lưu chuyển tiền tệB03-DNN

Những để ý khi lập báo cáo tài thiết yếu là:

(1) các chỉ tiêu không tồn tại số liệu được miễn trình diễn nhưng không được tiến công lại "Mã số" chỉ tiêu.

(2) Sốliệu trong số chỉ tiêu tất cả dấu (*) được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đơn (...).

(3) Đối với công ty cókỳ nói toán năm là năm dương kế hoạch (X) thì "Sốcuối năm' bao gồm thế ghi là "31.12.X"; "Số đầu năm" có thể ghi là "01.01.X".

(4) Đối với trường đúng theo thuê dịch vụ làm kế toán, có tác dụng kế toán trưởng thì đề xuất ghi rõ sổ Giấy ghi nhận đăng ký kết hành nghề dịch vụ kếtoán, tên đơn vị cung câp thương mại dịch vụ kếtoán

Mẫu bộ báo cáo tài chính theo thông bốn 133 (bắt buộc)

Báo cáo tình trạng tài chính

Gồm 2 mẫu mã là B01a-DNN hoặc
B01b-DNN, Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tùy lựa chọn mẫu report phù hợp tuy vậy phải đảm bảo tính thống độc nhất (chỉ thực hiện 1 mẫu mã cho các năm)

Mẫu
B01a-DNN:


Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B01a - DNN

(Ban hành theo Thông tứ số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày... Tháng... Năm ...

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định vận động liên tục)

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
Tài sản

I. Tiền và các khoản tương tự tiền

II. Đầu bốn tài chính

1. Kinh doanh chứng khoán kinh doanh

2. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn

3. Đầu bốn góp vốn vào đơn vị khác

4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*)

III. Những khoản phảithu

1. Buộc phải thu của khách hàng hàng

2. Trả trước cho tất cả những người bán

3. Vốn sale ở đơn vị chức năng trực thuộc

4. Cần thu khác

5. Tài sản thiếu ngóng xử lý

6. Dự trữ phải thu nặng nề đòi (*)

IV.Hàng tồn kho

1. Sản phẩm tồn kho

2. Dự phòng giảm đưa hàng tồn kho (*)

V.Tài sản nuốm định

- Nguyên giá

- quý giá hao mòn luỹ kế (*)

VI. Bất động sản nhà đất đầu tư

- Nguyên giá

- quý giá hao mòn luỹ kế (*)

VII. XDCB dở dang

VIII. Tài sản khác

1. Thuế GTGT được khấu trừ

2. Gia sản khác

110

120

121

122

123

124

130

131

132

133

134

135

136

140

141

142

150

151

152

160

161

162

170

180

181

182

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

(200=110+120+130+140+150+160+170+180)

200
NGUỒN VỐN

I. Nợ buộc phải trả

1. Cần trả tín đồ bán

2. Người mua trả chi phí trước

3. Thuế và các khoản nên nộp bên nước

4. Yêu cầu trả fan lao động

5. đề nghị trả khác

6. Vay cùng nợ thuê tài chính

7. Nên trả nội cỗ về vốn kinh doanh

8. Dự trữ phải trả

9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

10. Quỹ cách tân và phát triển khoa học cùng công nghệ

II. Vốn nhà sở hữu

1. Vốn góp của công ty sở hữu

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Vốn không giống của công ty sở hữu

4. Cổ phiếu quỹ (*)

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

6. Các quỹ nằm trong vốn công ty sở hữu

7. Lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối

300

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

400

411

412

413

414

415

416

417

(...)

(...)

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(500=300+400)

500

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞ
NG

(Ký, chúng ta tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)


Mẫu
B01b-DNN:


Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B01b - DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày... Tháng... Năm ...

(Áp dụng cho bạn đáp ứng giả định vận động liên tục)

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
Tài sản

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 (100=110+120+130+140+150)

I. Tiền và những khoản tương đương tiền

II. Đầu bốn tài bao gồm ngắn hạn

1. Kinh doanh chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng ưu đãi giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn

III. Các khoản yêu cầu thu ngắn hạn

1. Buộc phải thu ngắn hạn của khách hàng hàng

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn

3. Nên thu ngắn hạn khác

4. Gia sản thiếu chờ xử lý

5. Dự phòng phải thu thời gian ngắn khó đòi (*)

IV. Sản phẩm tồn kho

1. Sản phẩm tồn kho

2. Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho (*)

V.Tài sản thời gian ngắn khác

1. Thuế GTGT được khấu trừ

2. Tài sản ngắn hạn khác

B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260)

I. Những khoản đề xuất thu dài hạn

1. Nên thu lâu năm của khách hàng

2. Trả trước cho tất cả những người bán nhiều năm hạn

3. Vốn marketing ở đơn vị trực thuộc

4. đề xuất thu lâu dài khác

5. Dự trữ phải thu lâu năm hạn khó đòi (*)

II. Tài sản cốđịnh

- Nguyên giá

- quý giá hao mòn luỹ kế (*)

III. Bđs đầu tư

- Nguyên giá

- giá trị hao mòn luỹ kế (*)

IV. Gây ra cơ bản dở dang

V. Đầu tứ tài chủ yếu dài hạn

1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

2. Dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị khác (*)

3. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn nhiều năm hạn

VI. Tài sản dài hạn khác

100

110

120

121

122

123

130

131

132

133

134

135

140

141

142

150

151

152

200

210

211

212

213

214

215

220

221

222

230

231

232

240

250

251

252

253

260

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

(300 = 100 + 200)

300
NGUỒN VỐN

c- NỢ PHẢI TRẢ (400=410+420)

I. Nợ ngắn hạn

1. đề nghị trả người chào bán ngắn hạn

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

3. Thuế và những khoản nên nộp công ty nước

4. Bắt buộc trả tín đồ lao động

5. Cần trả ngắn hạn khác

6. Vay với nợ thuê tài chính ngăn hạn

7. Dự phòng phải trả ngan hạn

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

II. Nợ dài hạn

1. Nên trả người phân phối dài hạn

2. Người tiêu dùng trả tiền trước dài hạn

3. Bắt buộc trả nội bộ về vốn gớm doanh

4. đề nghị trả dài hạn khác

5. Vay với nợ mướn tài chủ yếu dài hạn

6. Dự phòng phải trả nhiều năm hạn

7. Quỹphát triển khoa học và công nghệ

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 500 (500=511+512+513+514+515+516+517)

1. Vốn góp của công ty sở hữu

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Vốn khác của chủ sở hữu

4. Cp quỹ (*)

5. Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái

6. Những quỹ nằm trong vốn nhà sở hữu

7. Lợi nhuận sau thuế không phân phổi

400

410

411

412

413

414

415

416

417

418

420

421

422

423

424

425

426

427

500

511

512

513

514

515

516

517

(...)

(...)

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(600=400+500)

600

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, chúng ta tên)

KẾ TOÁN TRƯỞ
NG

(Ký, bọn họ tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)


Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B02 - DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG kinh DOANH

Năm .....

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng Kinh Tế : 4 Lưu Ý Không Thể Bỏ Qua!

Đơn vị tính: ..............

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345

1. Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

2. Những khoản sút trừ doanh thu

3. Doanh thu thuần về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (10= 01-02)

4. Giá vốn mặt hàng bán

5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (20=10-11)

6.Doanh thu chuyển động tài chính

7. Chi phí tài chính

- trong đó: túi tiền lãi vay

8. Giá thành quản lýkinh doanh

10. Các khoản thu nhập khác

11. Giá cả khác

12. Lợi nhuận không giống (40=31-32)

13. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (50=30+40)

14. Chi phí thuế TNDN

15. Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)

01

02

10

11

20

21

22

23

24

30

31

32

40

50

51

60

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞ
NG

(Ký, bọn họ tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)


Bản thuyết minh report tài chính

Bảng bằng vận tài khoản

Mẫu bộ báo cáo tài thiết yếu theo thông tư 133 (không buộc phải nhưng khích lệ lập)

Bảng lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ

Bạn bao gồm thể lựa chọn một trong 2 chủng loại là Lưu chuyển khoản tệ theo cách thức trực tiếp cùng Lưu chuyển khoản tệ theo phương pháp gián tiếp.

Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo phương thức trực tiếp


Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B03 - DNN

(Ban hành theo Thông bốn số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Phương pháp trực tiếp)

Năm .....

Đơn vị tính: ..............

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt độngkinhdoanh

1. Chi phí thu từ bán hàng, cung ứng dịch vụ và lệch giá khác

2. Tiền bỏ ra trả cho người cung cấp cho hàng hóa, dịch vụ

3. Tiền chi trả cho người lao động

4. Chi phí lãi vay vẫn trả

5. Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp đã nộp

6. Tiền thu khác từ chuyển động kinh doanh

7. Tiền đưa ra khác cho chuyển động kinh doanh

Lưu chuyển tiền thuần từ vận động kinh doanh

II. Lưu giao dịch chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Chi phí chi để mua sắm, xây cất TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản lâu dài khác

2. Chi phí thu từ bỏ thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản lâu dài khác

3. Tiền đưa ra cho vay, đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác

4. Tiền thu hồi cho vay, chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác

5. Chi phí thu lãi mang lại vay, cổ tức cùng lợi nhuận được chia

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

III. Lưu chuyển khoản từ chuyển động tài chính

1. Tiền thu từ xuất bản cổ phiếu, dấn vốn góp của nhà sở hữu

2. Tiền trả lại vốn góp cho những chủ sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của doanh nghiệp đã phạt hành

3. Chi phí thu từ đi vay

4. Chi phí trả nợ gốc vay cùng nợ mướn tài chính

5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả đến chủ sở hữu

Lưu chuyển khoản thuần từ vận động tài chính

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

Ảnh hưởng trọn của biến hóa tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

01

02

03

04

05

06

07

20

21

22

23

24

25

30

31

32

33

34

35

40

50

60

61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70 = 50+60+61)70

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞ
NG

(Ký, bọn họ tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)


Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B03 - DNN

(Ban hành theo Thông bốn số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Phương pháp con gián tiếp)

Năm .....

Đơn vị tính: ..............

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345

I. Lưu chuyển khoản từ hoạt độngkinhdoanh

1. Lợi tức đầu tư trước thuế

2. Điều chỉnh cho những khoản

– Khấu hao TSCĐ cùng BĐSĐT

– những khoản dự phòng

– Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối hận đoái do nhận xét lại các khoản mục tiền tệ tất cả gốc ngoại tệ

– Lãi, lỗ từ chuyển động đầu tư

– chi phí lãi vay

– những khoản điều chỉnh khác

3. Roi từ vận động kinh doanh trước đổi khác vốn lưu động

– Tăng, giảm các khoản yêu cầu thu

– Tăng, bớt hàng tồn kho

– Tăng, giảm các khoản đề xuất trả (Không nhắc lãi vay cần trả, thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp phải nộp)

– Tăng, giảm giá cả trả trước

– Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh

– tiền lãi vay đang trả

– Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp vẫn nộp

– tiền thu không giống từ hoạt động kinh doanh

– Tiền chi khác cho chuyển động kinh doanh

Lưu chuyển khoản thuần từ vận động kinh doanh

II. Lưu giao dịch chuyển tiền từ chuyển động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản lâu năm khác

2. Chi phí thu tự thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản lâu dài khác

3. Tiền bỏ ra cho vay, chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác

5. Tiền thu lãi mang lại vay, cổ tức với lợi nhuận được chia

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ chuyển động đầu tư

III. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ chuyển động tài chính

1. Chi phí thu từ xây cất cổ phiếu, nhấn vốn góp của nhà sở hữu

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của chúng ta đã vạc hành

3. Chi phí thu từ bỏ đi vay

4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính

5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả đến chủ sở hữu

Lưu chuyển khoản thuần từ vận động tài chính

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)

Tiền và tương tự tiền đầu kỳ

Ảnh tận hưởng của chuyển đổi tỷ giá ăn năn đoái quy đổi ngoại tệ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

30

31

32

33

34

35

40

50

60

61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70 = 50+60+61)70

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞ
NG

(Ký, bọn họ tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)


Mẫu BCTC theo thông bốn 133 cho doanh nghiệp nhỏ dại và vừa không thỏa mãn nhu cầu giả định chuyển động liên tục

Bộ báo cáo tài chủ yếu theo thông bốn 133 giành cho doanh nghiệp bé dại và vừa không đáp ứng giá định chuyển động liên tục bao gồm các mẫu sau:

Báo cáoBiểu mẫu
Bắt buộcBáo cáo tình hình tài chínhMẫu số B01 - DNNKLT
Báo cáo kết quả vận động kinh doanhMẫu số B02 - DNN
Bản thuyết minh report tài chínhMẫu số B09 - DNNKLT

Không bắt buộc

Báo cáo lưu chuyển tiền tệB03-DNN
Báo cáo thực trạng tài chính
Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B01 - DNNKLT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày... Tháng... Năm ...

(Áp dụng cho khách hàng không đáp ứng nhu cầu giả định vận động liên tục)

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
Tài sản

I. Tiền và các khoản tương đưong tiền

II.Đầu tứ tài chính

1. Kinh doanh thị trường chứng khoán kinh doanh

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

III. Những khoản đề xuất thu

1. Yêu cầu thu của khách hàng hàng

2. Trả trước cho tất cả những người bán

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

4. Buộc phải thu khác

5. Gia sản thiếu hóng xử lý

IV. Hàng tồn kho

V. Tài sản thắt chặt và cố định và bất tỉnh sản chi tiêu

VI. Phát hành cơ bản dở dang

VII. Tài sản khác

1. Thuế GTGT được khấu trừ

2. Gia tài khác

110

120

121

122

123

130

131

132

133

134

135

140

150

160

170

171

172

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

(200=110+120+130+140+150+160+170)

200
NGUỒN VỐN

I. Nợ buộc phải trả

1. Yêu cầu trả fan bán

2. Người mua trả tiền trước

3. Thuế và các khoản phải nộp đơn vị nước

4. Bắt buộc trả người lao động

5. Yêu cầu trả khác

6. Vay và nợ mướn tài chính

7. Bắt buộc trả nội bộ về vốn ghê doanh

8. Dự trữ phải trả

9. Quỹkhen thưởng, phúc lợi

10. Quỹphát triển công nghệ và công nghệ

II.Vốn chủ sởhữu

1. Vốn góp của chủ sở hữu

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Vốn khác của công ty sở hữu

4. Cổ phiếu quỹ (*)

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

6. Các quỹ ở trong vốn công ty sở hữu

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

300

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

400

411

412

413

414

415

416

417

(...)

(...)

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(500=300+400)

500

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞ
NG

(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)


Doanh nghiệp khôn cùng nhỏ

Bộ báo cáo tài chính theo thông bốn 133 dành cho bạn siêu nhỏbao gồm những mẫu sau:

Báo cáoBiểu mẫu
Bắt buộcBáo cáo thực trạng tài chínhMẫu số B01 - DNSN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhMẫu số B02 - DNSN
Bản thuyết minh report tài chínhMẫu số B09 - DNSN
Báo cáo tình hình tài chính
Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B01 - DNSN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày... Tháng... Năm ...

Đơn vị tính: ...............

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
Tài sản

1.Tiền và những khoản tương đương tiền

2. Những khoản đầu tư

3. Những khoản đề xuất thu

4. Hàng tồn kho

5. Giá trị sót lại của TSCĐ và BĐSĐT

6. Gia sản khác

110

120

130

140

150

160

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

(200=110+120+130+140+150+160)

200
NGUỒN VỐN

I. Nợ cần trả

1. đề nghị trả bạn bán

2. Người tiêu dùng trả tiền trước

3. Thuế và các khoản bắt buộc nộp bên nước

4. đề nghị trả fan lao động

5. Yêu cầu trả nợ vay

6. Nên trả khác

II.Vốn chủ sở hữu

1. Vốn chi tiêu của chủ sở hữu

2. Roi sau thuế chưa phân phối

3. Những khoản mục khác thuộc vốn chủ sở hữu

300

311

312

313

314

315

316

400

411

412

413

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(500=300+400)

500

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞ
NG

(Ký, chúng ta tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)


Báo cáo kết quả vận động kinh doanh
Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B02 - DNSN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG kinh DOANH

Năm .....

Đơn vị tính: ..............

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345

1. Lệch giá thuần về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ