Sở nông nghiệp tiền giang - trang tin điện tử sở nông nghiệp và phát triển

-

- Tổng hòa hợp lại tất cả các quy định quy định còn hiệu lực thực thi hiện hành áp dụng trường đoản cú văn bản gốc và những văn phiên bản sửa đổi, xẻ sung, đính thêm chính…

- khách hàng chỉ việc xem nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn cục quy định luật pháp hiện hành còn áp dụng, mặc dầu văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, vấp ngã sung.

Bạn đang xem: Sở nông nghiệp tiền giang


Đây là tiện thể ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui miệng Đăng nhập thông tin tài khoản Luat
Vietnam và đk sử dụng ứng dụng tra cứu vớt văn bản.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 561/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 22 mon 02 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TIỀN GIANG


Căn cứ nguyên tắc Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương ngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày thứ 8 tháng 6 năm 2010 của chính phủ nước nhà về điều hành và kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày thứ 7 tháng 8 năm 2017 của chính phủ nước nhà về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều hành và kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ quyết định số 2519/QĐ-BNN-KHCN ngày 29 tháng 6 năm 2018 của bộ trưởng Bộ nông nghiệp và trở nên tân tiến nông xóm về công bố thủ tục hành bao gồm được vắt thế lĩnh vực Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông buôn bản thuộc phạm vi chức năng thống trị của Bộ nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông thôn; ra quyết định số 4866/QĐ-BNN-TCTS ngày 10 mon 12 năm 2018 của bộ trưởng Bộ nông nghiệp & trồng trọt và phát triển nông làng mạc về chào làng thủ tục hành bao gồm mới ban hành, vắt thế, bị kho bãi bỏ nghành nghề dịch vụ thủy sản nằm trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn; quyết định số 5016/QĐ-BNN-TT ngày 21 mon 12 năm 2018 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông xã về ra mắt thủ tục hành bao gồm mới ban hành, Danh mục thủ tục hành bao gồm sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực trồng trọt trực thuộc phạm vi làm chủ của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn;


Xét đề nghị của người đứng đầu Sở nông nghiệp trồng trọt và cách tân và phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ra mắt kèm theo ra quyết định này danh mục 14 thủ tục hành chính (Cấp tỉnh: 12 thủ tục; cấp cho huyện: 01 thủ tục; cấp xã: 01 thủ tục) trong các nghành nghề thủy sản, trồng trọt, nông nghiệp trồng trọt và phát triển nông xóm thuộc phạm vi chức năng thống trị nhà nước của Sở nntt và cải tiến và phát triển nông xóm tỉnh chi phí Giang (có hạng mục kèm theo);Nội dung chi tiết của các thủ tục hành bao gồm được ban hành kèm theo quyết định số 2519/QĐ-BNN-KHCN ngày 29 tháng 6 năm 2018; đưa ra quyết định số 4866/QĐ-BNN-TCTS ngày 10 tháng 12 năm 2018; đưa ra quyết định số 5016/QĐ-BNN- TT ngày 21 mon 12 năm 2018 của Bộ nntt và cải cách và phát triển nông thôn;Giao giám đốc Sở nông nghiệp & trồng trọt và cải cách và phát triển nông thôn; chủ tịch Ủy ban nhân dân những huyện, thành, thị; chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định đối với những giấy tờ thủ tục hành bao gồm thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết và xử lý của đơn vị mình.
Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày ký, vậy thế:
- nghành nghề trồng trọt tại mục A phần I của ra quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 22 mon 11 năm 2017 của quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh về ra mắt thủ tục hành thiết yếu thuộc thẩm quyền xử lý của Sở nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông xã tỉnh tiền Giang (03 giấy tờ thủ tục hành chính);- những thủ tục số 4 mang lại 14,16, 17, 21 và 22 thuộc nghành nghề dịch vụ thủy sản được ra mắt tại đưa ra quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 30 mon 10 năm 2018 của quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh về công bố Danh mục giấy tờ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp trồng trọt và cải cách và phát triển nông xóm tỉnh tiền Giang (14 thủ tục hành chính).
Điều 3. Chánh công sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân cùng Ủy ban quần chúng tỉnh, người có quyền lực cao Sở nông nghiệp trồng trọt và cải cách và phát triển nông thôn; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; quản trị Ủy ban nhân dân những xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, solo vị, tổ chức triển khai và cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng cơ quan chính phủ (Cục KS TTHC); - CT, những PCT. Ubnd tỉnh; - VP: CVP, PVP è cổ Văn Đồng, phường KSTTHC; - Cổng TTĐT tỉnh; - Lưu: VT, Hiếu, Khánh_CSDL.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH trằn Thanh Đức


DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TIỀN GIANG(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 22 mon 02 năm 2019 của chủ tịch y ban quần chúng tỉnh)


A. CẤP TỈNH


1. Thừa nhận cây đầu mẫu cây công nghiệp, cây nạp năng lượng quả lâu năm - BNN-TGG-288189

a) Thời hạn giải quyết:

45 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

b) Địa điểm thực hiện

tiengiang.gov.vn;

- thủ tục hành chủ yếu thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- thủ tục hành chính thương mại & dịch vụ công trực con đường mức 4 (motcua.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) địa thế căn cứ pháp lý

2. Thừa nhận vườn cây đầu mẫu cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm - BNN-TGG-288190

a) Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày dìm hồ sơ không thiếu theo quy định.

b) Địa điểm thực hiện

tiengiang.gov.vn;

- giấy tờ thủ tục hành thiết yếu thực hiện tiếp nhận và trả tác dụng qua thương mại & dịch vụ Bưu thiết yếu công ích;

- thủ tục hành chính dịch vụ thương mại công trực tuyến mức 4 (motcua.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) căn cứ pháp lý

3. Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cửa cây đầu mẫu cây công nghiệp cây ăn quả nhiều năm - BNN-TGG-288191

a) Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày thừa nhận hồ sơ khá đầy đủ theo quy định.

b) Địa điểm thực hiện

tiengiang.gov.vn;

- thủ tục hành bao gồm thực hiện tiếp nhận và trả hiệu quả qua dịch vụ Bưu thiết yếu công ích;

- thủ tục hành chính thương mại & dịch vụ công trực tuyến mức 4 (motcua.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) địa thế căn cứ pháp lýtiengiang.gov.vn;

- thủ tục hành chủ yếu thực hiện đón nhận và trả kết quả qua dịch vụ thương mại Bưu bao gồm công ích;

- giấy tờ thủ tục hành chính dịch vụ thương mại công trực đường mức 4 (motcua.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) địa thế căn cứ pháp lý

- biện pháp Thủy sản năm 2017;


tiengiang.gov.vn;

- thủ tục hành chính thực hiện đón nhận và trả hiệu quả qua dịch vụ thương mại Bưu chủ yếu công ích;

- thủ tục hành chính dịch vụ thương mại công trực con đường mức 3 (motcua.tiengiang.gov.vn).

d) địa thế căn cứ pháp lý

- mức sử dụng Thủy sản năm 2017;

3. Cấp, cung cấp lại Giấy chứng nhận xuất phát thủy sản khai thác - BNN- TGG-288400

a) Thời hạn giải quyết

02 ngày làm cho việc kể từ ngày nhận ra hồ sơ đầy đủ, vừa lòng lệ theo quy định.

b) Địa điểm thực hiện

tiengiang.gov.vn;

- thủ tục hành chính thực hiện mừng đón và trả tác dụng qua dịch vụ thương mại Bưu chính công ích;

- thủ tục hành chính thương mại & dịch vụ công trực tuyến mức 4 (motcua.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) địa thế căn cứ pháp lý

- phương pháp Thủy sản năm 2017;


Thủ tục hành chính số 04, 05, 06 bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 1 ra quyết định số 1427/QĐ-UBND">

4. Cấp cho giấy chứng nhận đăng cam kết tàu cá - BNN-TGG-288401

a) Thời hạn giải quyết

03 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày cảm nhận hồ sơ đầy đủ, hòa hợp lệ theo quy định.

Xem thêm: Cách Trồng Cây Trong Plant Vs Zombie S 2, Cây Nâng Cấp

b) Địa điểm thực hiện

tiengiang.gov.vn;

- thủ tục hành chính thực hiện đón nhận và trả công dụng qua thương mại dịch vụ Bưu chủ yếu công ích;

- giấy tờ thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 4 (motcua.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) căn cứ pháp lý

- pháp luật Thủy sản năm 2017;

5. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết tàu cá - BNN-TGG-288402

a) Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc tính từ lúc ngày cảm nhận hồ sơ đầy đủ, thích hợp lệ theo quy định.

b) Địa điểm thực hiện

tiengiang.gov.vn;

- thủ tục hành chủ yếu thực hiện đón nhận và trả công dụng qua thương mại & dịch vụ Bưu thiết yếu công ích;

- giấy tờ thủ tục hành chính thương mại dịch vụ công trực tuyến đường mức 4 (motcua.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) căn cứ pháp lý

- điều khoản Thủy sản năm 2017;

6. Cung cấp giấy chứng nhận đăng ký trong thời điểm tạm thời tàu cá - BNN-TGG-288403

a) Thời hạn giải quyết

03 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhận ra hồ sơ đầy đủ, phù hợp lệ theo quy định.

b) Địa điểm thực hiện

tiengiang.gov.vn;

- giấy tờ thủ tục hành chính thực hiện đón nhận và trả hiệu quả qua dịch vụ Bưu thiết yếu công ích;

- giấy tờ thủ tục hành chính dịch vụ thương mại công trực con đường mức 4 (motcua.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) địa thế căn cứ pháp lý

- biện pháp Thủy sản năm 2017;


7. Cấp giấy chứng thực nguyên liệu thủy sản khai quật trong nước (theo yêu thương cầu) - BNN-TGG-288405

a) Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, vừa lòng lệ theo quy định.

b) Địa điểm thực hiện

tiengiang.gov.vn;

- thủ tục hành thiết yếu thực hiện đón nhận và trả công dụng qua thương mại dịch vụ Bưu bao gồm công ích;

- giấy tờ thủ tục hành chính thương mại dịch vụ công trực tuyến đường mức 3 (motcua.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: 150.000 đồng + (số tấn thủy sản x 15.000 đồng/tấn).(Tối nhiều 700.000 đồng/lần).

d) địa thế căn cứ pháp lý

- công cụ Thủy sản năm 2017;

8. Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - BNN-TGG-288406

a) Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ khi dứt kiểm tra.

b) Địa điểm thực hiện

tiengiang.gov.vn;

- thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả tác dụng qua dịch vụ Bưu chủ yếu công ích;

- thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến đường mức 3 (motcua.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Theo từng khuôn khổ tại Thông bốn số 230/2016/TT-BTC của bộ trưởng bộ Tài chính.

d) căn cứ pháp lý

- công cụ Thủy sản năm 2017;


1. Phê duyệt planer khuyến nông địa phương - BNN-TGG-288415

a) Thời hạn giải quyết

60 ngày.

b) Địa điểm thực hiện

tiengiang.gov.vn;

- giấy tờ thủ tục hành bao gồm thực hiện tiếp nhận và trả công dụng qua thương mại & dịch vụ Bưu thiết yếu công ích;

- thủ tục hành chính dịch vụ công trực con đường mức 3 (motcua.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) căn cứ pháp lý


B. CẤP HUYỆN

1. Phê duyệt chiến lược khuyến nông địa phương - BNN-TGG-288416

a) Thời hạn giải quyết

60 ngày.

b) Địa điểm thực hiện

- bộ phận tiếp nhận với trả tác dụng của Ủy ban nhân dân cung cấp huyện;

- giấy tờ thủ tục hành thiết yếu thực hiện mừng đón và trả hiệu quả qua dịch vụ thương mại Bưu chủ yếu công ích;

- giấy tờ thủ tục hành chính thương mại dịch vụ công trực tuyến đường mức 3 (motcua.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: Không.

d) căn cứ pháp lý


C. CẤP XÃ

1. Phê duyệt chiến lược khuyến nông địa phương - BNN-TGG-288417

a) Thời hạn giải quyết

60 ngày.

b) Địa điểm thực hiện

- bộ phận tiếp nhận và trả hiệu quả của Ủy ban nhân dân cấp cho xã;

- giấy tờ thủ tục hành chính thực hiện mừng đón và trả kết quả qua thương mại & dịch vụ Bưu thiết yếu công ích;

Trình duyệt của người tiêu dùng đã tắt tính năng hỗ trợ Java
Script.Website chỉ làm việc khi chúng ta bật nó trở lại.Để xem thêm cách nhảy Java
Script, hãy nhấp chuột vào đây!
*

*
*
*

*
Đang truy cập :9

Máy công ty tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 3

*
Hôm nay :2575

*
Tháng hiện tại: 595285

*
Tổng lượt truy cập : 20504266


*
» Tin Tức


Từ search kiếm :
Lựa chọn kiểu tìm kiếm : Tất cả search theo câu chữ Tìm theo tác giả Tìm theo nguồn tin
Tìm kiếm trong chủ thể : toàn bộ các nhà đề
Tin tức - Sự kiện
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thông tin công tác làm việc Tuyên giáo
Lịch sử truyền thống
Lý luận - chủ yếu trị
Tuyên truyền
Khoa giáo
Văn hóa - Văn nghệ
Thông tin bệnh dịch lây lan COVID-19Thông tin thực trạng dịch bệnh
Tin hoạt động
Văn phiên bản chỉ đạo
Thông tin tình trạng hạn, mặn
Văn phiên bản mới
Thời gian : Đến ngày
*

*

Theo chủ tịch Sở nông nghiệp & trồng trọt và phát triển nông làng tỉnh tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn, trong những năm 2022 và những năm tiếp theo, tỉnh cố gắng đạt quý hiếm tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng trung bình 3-3,5%/năm; thu nhập bình quân của tín đồ dân nông thôn......