Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Phật, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật

-
Tụng kinh: thích Huệ Duyên Nguyện hương Nam tế bào Thập phương thường xuyên trụ Tam bảo. (3 lần) Cúi lạy Đấng Tam giới tôn, Quy mạng thuộc Mười phương Phật. con nay phạt nguyện rộng, thọ trì gớm Đại quá Vô Lượng Thọ. trên đền bốn ân nặng, Dưới cứu giúp khổ tam đồ. Nếu gồm kẻ thấy nghe, Đều phân phát lòng Bồ-đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi cực Lạc. Nam mô Bổn Sư thích hợp Ca Mâu Ni Phật. (3 xưng) Kệ Khai Kinh Phật Pháp thậm sâu khôn cùng nhiệm mầu, Trăm ngàn muôn kiếp cực nhọc tìm cầu, con nay nghe đặng siêng trì tụng,Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Nam tế bào Đại quá Vô Lượng thọ Hội Thượng Phật ý trung nhân Tát (3 lần) Phật Thuyết Ðại vượt Vô Lượng Thọ

Bạn đang xem: Phật thuyết kinh vô lượng thọ

Trang Nghiêm Thanh Tịnh
Bình Ðẳng Giác tởm Phẩm Một
Pháp Hội Thánh bọn chúng
Tôi nghe như vầy: 1 thời đức Phật, trên thành vương vãi Xá, trong núi Linh Thứu, thuộc mười nhị ngàn vị đại tỳ-kheo, thuộc nhau gồm mặt, tất cả đều là mọi bậc đại thánh, thần thông sẽ đạt. Tên các Ngài là tôn đưa Kiều trần Như, tôn trả Xá Lợi Phất, tôn giả Ðại Mục Kiền Liên, tôn mang Ca Diếp, tôn đưa A Nan... Phần đông là Thượng Thủ. Còn có các vị, người tình Tát Phổ Hiền, nhân tình Tát Văn Thù, ý trung nhân Tát Di Lặc, toàn bộ Bồ Tát, trong nhân hậu kiếp này, thuộc tới tập hội. Phẩm HaiÐức Tuân Phổ hiền lành Lại còn tồn tại ngài nhân từ Hộ vân vân... Mười sáu Chánh Sĩ, đó là: nhân tình Tát Thiện bốn Duy, tình nhân Tát Huệ Biện Tài, ý trung nhân Tát cửa hàng Vô Trụ, người thương Tát Thần Thông Hoa, nhân tình Tát quang quẻ Anh, người tình Tát Bảo Tràng, nhân tình Tát Trí Thượng, bồ Tát Tịch Căn, người tình Tát Tín Huệ, người thương Tát Nguyện Huệ, người thương Tát hương Tượng, người thương Tát Bảo Anh, ý trung nhân Tát Trung Trụ, người tình Tát Chế Hạnh, ý trung nhân Tát Giải Thoát, phần lớn là Thượng Thủ. Cùng mọi người trong nhà tu theo, đức hạnh của ngài Phổ hiền khô đại sĩ, vừa đủ vô số, vô lượng hạnh nguyện, trụ trong tất cả, các pháp công đức.Dạo khắp mười phương, hành quyền phương tiện, khiến cho chúng sanh, vào Phật pháp tạng, rốt ráo bờ giác. Nguyện vào vô lượng cố kỉnh giới, thành Ðẳng Chánh Giác. Lìa cung Ðâu Suất, giáng sanh cung vua, quăng quật ngôi xuất gia, khổ hạnh học đạo, thị hiện tại như thế, thuận theo cụ gian, rước sức Định Huệ, hàng phục ma oán, được pháp vi diệu, thành tối Chánh Giác.Người trời quy ngưỡng, thỉnh gửi pháp luân, thường dùng pháp âm, giác ngộ gắng gian. Phá thành phiền não, tủ hố dục vọng, tẩy sạch mát cấu ô, sáng sạch thanh tịnh. Ðộ tận chúng sanh, tuyên nói diệu lý, tàng trữ công đức, chỉ thị phước điền, lấy các thuốc pháp trị trị bố khổ. Thăng bậc quán đảnh, lâu ký người yêu Ðề, vị dạy bồ Tát, làm cho A Xà Lê, thường tập tương ưng, vô biên những hạnh, thành thục vô số, căn lành người yêu Tát, được vô lượng Phật, đồng nhau hộ niệm.Trong những cõi Phật, số đông hay thị hiện, như ảo sư giỏi, hiện những tướng lạ, trong mỗi tướng đó, thật chẳng thể được, những Bồ Tát này, cũng lại như thế. Thông các pháp tánh, rõ tướng bọn chúng sanh, cúng nhường chư Phật, khai đạo quần sanh, hóa hiện thân kia, hệt như điện chớp, xé lưới ma kiến, toá dây triền phược, rất vượt Thanh Văn cùng Bích đưa ra Phật, nhập pháp môn Không, Vô tướng mạo Vô Nguyện, khéo bày phương tiện, hiển rõ bố Thừa.Với căn Trung Hạ, thị hiện khử độ, đắc vô sinh diệt, những tam-ma-địa, những môn tổng trì, tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam-muội, không hề thiếu tổng trì, trăm nghìn tam-muội, trụ sâu Thiền Định, thấy hết toàn bộ vô lượng chư Phật. Vào một khoảnh niệm, vòng các cõi Phật. Ðược Phật biện tài, trụ hạnh Phổ Hiền, khéo tốt phân biệt ngôn từ chúng sanh, khai hóa chỉ bày, bờ mé chân thật, vượt hơn các pháp, thiết lập thế gian.Tâm hay chân thật, trong đạo độ đời, đối toàn bộ pháp, tùy ý từ bỏ tại, vày chúng hữu tình, tình nguyện làm cho bạn, lâu trì sâu rộng, tạng pháp Như Lai, lưu lại giống Phật, thường khiến không đoạn. Phát trung tâm đại bi, thương xót bọn chúng sanh, diễn nói đại từ, trao truyền mắt pháp, đóng bít đường ác, mở toang cửa lành, đối với chúng sanh, coi như chính mình, đảm đang cứu giúp, độ qua bờ giác.Thảy được chư Phật, vô lượng công đức, trí huệ sáng suốt, chẳng thể nghĩ bàn, các Bồ Tát lớn, đồng như thế đó, vô lượng vô biên, cùng thời tới hợp. Lại có năm trăm vị tỳ- kheo-ni, bảy nghìn thiện nam, năm trăm thiện nữ, chư thiên Dục giới cùng trời sắc đẹp giới, những vị Phạm chúng, hồ hết dự đại hội. Phẩm Ba
Duyên Khởi Ðại Giáo
lúc ấy Thế Tôn, oai phong quang rạng rỡ, như ánh vàng rực, lại như gương sáng, hình ảnh thông ra ngoài, hiện ánh sáng lớn, thay đổi trăm ngàn lần. Tôn trả A Nan, ngay thức thì tự nghĩ: “Hôm nay nỗ lực Tôn, thân dung nhan vui nhuận, những căn thanh tịnh, nét mặt lộng lẫy, cõi báo trang nghiêm, từ bỏ xưa tới nay, trước đó chưa từng trông thấy”.Hoan tin vui chiêm ngưỡng, sanh trọng tâm hy hữu, tại vị trí dậy, trịch bày vai phải, quỳ gối chấp tay. Bạch với Phật rằng: “Hôm nay nuốm Tôn, vào đại tịch định, trụ pháp kỳ đặc, trụ hạnh đạo sư, khu vực chư Phật trú, là đạo về tối thắng, quá hiện vị lai, Phật Phật nhớ nhau. Ráng Tôn bởi nhớ, chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai, hay nhớ chư Phật, hiện tại phương khác? Cớ sao oai phong thần, hiển bày chiếu diệu, đoan tướng sáng ngời, thù diệu như thế! Nguyện thay Tôn vì chưng chúng con tuyên nói”.Bấy giờ nắm Tôn, bảo A Nan rằng: “Lành thay! Lành thay! Ông do thương xót, mong muốn làm lợi lạc, cho việc đó hữu tình, hay hỏi nghĩa lý, ảo diệu như thế. Nay lời ông hỏi, công đức thù thắng, hơn việc cúng dường, chư vị La Hán, với Bích chi Phật, trong một thiên hạ; công đức hơn cả, trăm ngàn vạn lần, tía thí các kiếp, mang đến trời và người, cho cả các loài, bò cất cánh cựa động. Tại vì sao thế? vày trong tương lai, dân các cõi trời, tất cả hàm linh, nhân lời ông hỏi, cơ mà đặng độ thoát.Này ông A Nan! Như Lai rước lòng, đại bi vô tận, thương xót ba cõi, thị hiển thị đời, mở sáng đạo giáo, mong cứu quần sanh, ban lợi chân thật, khó gặp gỡ khó thấy, như hoa Ưu Đàm, hy hữu xuất hiện, nay lời ông hỏi, đặng những lợi ích. A Nan buộc phải biết! Như Lai Chánh Giác, trí ấy khó lường, không có chướng ngại, trong một khoảnh niệm, hoàn toàn có thể trú vào, vô lượng ức kiếp. Thân cùng các căn, ko tăng không giảm.Tại vị sao thế? Ðịnh huệ Như Lai, thông liền rốt ráo, đối toàn bộ pháp, có thể đắc được, từ bỏ tại tối thắng. A Nan! Hãy nghe, kỹ càng suy nghĩ, Ta đang vì chưng ông, minh bạch giải nói”. Phẩm Bốn
Nhân Ðịa Pháp Tạng
Phật bảo A Nan: quá khứ vô lượng, cần thiết nghĩ bàn, các kiếp thọ xa, tất cả Phật ra đời, tên trần thế Tự tại Vương Như Lai, Ứng Cúng, Ðẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, trần thế Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, cầm Tôn, sống đời giảng dạy, tứ mươi nhị kiếp, lúc đó Ngài vì, chư thiên nhân dân, nói tởm giảng đạo. Bao gồm đại quốc chủ, tên vậy Nhiêu Vương, nghe Phật nói pháp, vui vẻ khai giải, tìm phát đạo ý, Vô Thượng Chân Chánh, quăng quật nước từ bỏ ngôi, hành hạnh sa-môn, hiệu là Pháp Tạng, tu người tình Tát đạo, tài cao chí xuất, với đời quá khác. Tin phát âm ghi nhớ, số đông là bậc nhất.Lại nữa còn có, hạnh nguyện thù thắng, thuộc sức niệm huệ, tăng thượng trọng tâm kia, bền vững và kiên cố bất động, tu trái đất tấn, cạnh tranh ai sánh kịp. Ngay thức thì tới địa điểm Phật, quỳ gối chấp tay, hướng Phật đảnh lễ, nói kệ tán Phật, vạc nguyện rộng lớn: sắc Như Lai đoan trang vi diệu, tất cả thế gian chẳng sánh bằng,Hào quang vô lượng mười phương chiếu, Nhật nguyệt hỏa châu thảy ẩn mờ.Thế Tôn tuyệt diễn một âm thanh, thơ mộng mỗi mỗi tùy loại giải, Lại xuất xắc thị hiện nay diệu dung nhan thân,Khắp khiến chúng sinh tùy loài thấy. Nguyện nhỏ đắc tiếng Phật thanh tịnh,Pháp âm vang mọi vô biên cõi,Rộng truyền cửa ngõ Giới, Ðịnh, Tinh Tấn, thông thạo thâm sâu pháp nhiệm mầu.Trí huệ bự rộng sâu như biển, Nội trọng tâm thanh tịnh, sạch è lao, cực kỳ vượt vô biên mặt đường ác thú, cấp tốc đến bờ rốt ráo người thương Ðề.Vô minh, tham, giận vĩnh hằng không, mức độ Chánh Định, tội tiêu Hoặc tận, cũng giống như vô lượng Phật thừa khứ, làm đạo sư béo của quần sanh.Hay cứu giúp hàm linh chư nuốm gian,Sanh, già, bệnh, chết, chúng khổ não, thường xuyên hành tía Thí, Trì Giới, Nhẫn, Tinh Tấn, Định, Huệ, sáu ba La.Hữu tình chưa độ có tác dụng được độ, Kẻ được độ rồi khiến thành Phật, Ví như cúng dường hằng sa thánh,Chẳng bởi vững táo bạo cầu Chánh Giác. Nguyện lúc an trú trong tam-muội,Thường phóng hào quang chiếu bọn chúng sanh,Cảm ứng sâu sát chỗ thanh tịnh,Trang nghiêm thù thắng chẳng đâu bằng. Luân hồi sáu nẻo khắp quần sanh,Chóng sanh cõi nhỏ thọ an lạc,Thường đem lòng từ cứu hữu tình, Ðộ tận vô bờ khổ chúng sanh. Hạnh của bé quyết định, vững vàng bền, Duy trí huệ Phật hay hội chứng tri,Ví cho dù thân đoạn lìa chư khổ,Tâm nguyện bé hằng chẳng thoái lui. Phẩm Năm
Chí trọng tâm Tinh Tấn
Tỳ-kheo Pháp Tạng, nói kết thúc kệ này, bạch Phật rằng: “Con do đạo người thương Tát, ni chí trung khu phát, Vô Thượng Chánh Giác, chọn nguyện làm Phật, ắt khiến như Phật, nguyện Phật bởi vì con, rộng lớn nói gớm pháp, nhỏ sẽ phụng trì, như pháp tu hành. Phải khổ xong trừ, gốc rễ sanh tử, chóng thành Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. Muốn để cho con, cho lúc thành Phật, trí huệ sáng suốt, nơi ở cõi nước, danh từ bỏ giáo thọ, mười phương những nghe. Chư thiên nhân dân, những loài giun trùng, sinh về nước con, phần nhiều làm tình nhân Tát. Nhỏ lập nguyện này, các thù thắng hơn, vô số cõi Phật, được không nuốm Tôn?” Phật trần thế Tự tại Vương liền bởi Pháp Tạng tỳ-kheo, nhưng diễn nói kinh: “Ví như hải dương lớn, có người đong lường, trải vô vàn kiếp, vét cùng tận đáy. Như thể một người, chí thành ước đạo, tinh tấn không ngừng, tất nhiên đặng quả, nguyện làm sao chẳng thành? Ông từ suy nghĩ, tu phương tiện nào, có thể thành tựu, cõi Phật trang nghiêm. Theo này mà tu, ông cần tự biết, tịnh tâm cõi Phật, ông đề xuất tự nhiếp”.Pháp Tạng bạch Phật: “Nghĩa ấy sâu rộng, chẳng phải cảnh giới, chỗ con chứng được. Chỉ nguyện Như Lai Ứng Chánh vươn lên là Tri, rộng nói vô lượng, cõi Phật vi diệu, nếu bé được nghe, các pháp như vầy, xem xét tu tập, thệ nguyện viên mãn”.Phật trần thế Tự trên Vương biết Pháp Tạng cao minh, chí nguyện sâu rộng, liền vị tuyên nói, nhì trăm mười ức, các cõi Phật độ, đức tướng tá nghiêm tịnh, to lớn viên mãn, ứng hợp trung khu nguyện, đều hiện rõ ràng, nói thời pháp này, trải nghìn ức năm. Bấy giờ đồng hồ Pháp Tạng, nghe Phật nói rồi, nghiệm thấy tỏ tường, phát khởi các nguyện, thù win Vô Thượng.Ðối những chư thiên, con tín đồ thiện ác, cõi nước thô diệu, tứ duy rốt ráo, tức thì được tốt nhất tâm, chọn những điều muốn, kết thành nguyện lớn. Siêng năng cầu tiến, kính cẩn thận trọng, tận tâm gìn giữ, tu tập công đức, đầy đủ năm kiếp. Trong nhì mươi kiểu mốt câu-chi cõi Phật, các việc công đức, nghiêm túc thù thắng, thông thuộc rõ ràng, như 1 cõi Phật, khu vực nhiếp nước Phật, khôn cùng hơn cõi khác. Nhiếp lâu đắc rồi, Pháp Tạng cho tới chỗ, rứa Tự trên Vương, cúi đầu dưới chân, nhiễu Phật tía vòng, đứng lại chấp tay. Bạch vắt Tôn rằng: “Con đã thành tựu, nghiêm túc nước Phật, những hạnh thanh tịnh”.Phật bảo: “Lành thay! ni thật cần lúc, ông bắt buộc nói đủ, khiến cho đại bọn chúng vui. Cũng khiến đại chúng, nghe hoàn thành pháp này, được thiện lợi lớn, hay đến cõi Phật, tu tập nhiếp thọ, không hề thiếu viên mãn, vô lượng nguyện lớn”. Phẩm Sáu
Phát Ðại Thệ Nguyện
Pháp Tạng bạch rằng: “Cúi ý muốn Thế Tôn, đại tự nghe xét, nếu bé chứng đặng, Vô Thượng tình nhân Ðề, thành bậc Chánh Giác, cõi Phật của con, đầy đủ vô lượng, thiết yếu nghĩ bàn, công đức trang nghiêm, không tồn tại địa ngục, ngạ quỷ cầm cố thú, bò bay máy động, không còn thảy chúng sanh, trường đoản cú Diễm Ma La, trong cha đường ác, sinh vào cõi con. Thụ giáo pháp con, thảy gần như đắc đặng, quả vị Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, không có gì đọa lạc, vào cha đường ác, được như nguyện này, con bắt đầu thành Phật, bằng không giống như nguyện, chẳng thành Chánh Giác. <1- Nguyện trong nước không có ác đạo. 2- Nguyện ko đọa bố đường ác> Lúc con làm Phật, trái đất mười phương, hết thảy bọn chúng sanh, khiến sanh nước con khá đầy đủ thân sắc, chân kim rubi tía, băm nhì vẻ đẹp, tướng mạo đại trượng phu, đoan chỉnh tề chánh, trong sáng thanh tịnh, đầy đủ đồng một loại. Hình mạo nếu như khác, có tốt có xấu, bé thề quyết không, làm việc ngôi Chánh Giác. <3- Nguyện thân tất cả sắc xoàn ròng. 4- Nguyện có ba mươi nhị tướng tốt. 5- Nguyện thân không không đúng biệt> Khi nhỏ làm Phật, tất cả chúng sanh, sanh vào nước con, đầy đủ tự biết thấu, thiện ác vẫn làm, vô lượng đời trước, hoàn toàn có thể nhìn suốt, nghe thông biết tận, vấn đề ở trong, mười phương bố đời, ko đặng nguyện này, không thành Chánh Giác. <6-Nguyện bao gồm túc mạng thông. 7- Nguyện bao gồm thiên nhãn thông. 8- Nguyện bao gồm thiên nhĩ thông> Lúc nhỏ làm Phật, toàn bộ chúng sanh, sinh về nước con, thảy đều chứng được, trí tha trung ương thông. Nếu chẳng biết được, trung tâm nguyện bọn chúng sanh, ức na-do-tha, trăm ngàn cõi Phật, con thề quyết không, làm việc ngôi Chánh Giác. <9- Nguyện tha trung ương thông> Lúc bé làm Phật, toàn bộ chúng sanh, sinh về nước con, thảy rất nhiều đắc được, thần thông trường đoản cú tại, bố La Mật Ða. Nếu như trong khoảnh niệm, bắt buộc siêu vượt, ức na-do- tha, trăm ngàn cõi Phật, đi giáp khắp nơi, cúng dường chư Phật, bé thề quyết không, sống ngôi Chánh Giác. <10- Nguyện được thần túc thông. 11- Nguyện tiếp giáp khắp cúng nhường nhịn chư Phật> Lúc con làm Phật, toàn bộ chúng sanh, sinh về nước con, xa lìa phân biệt, sáu căn tịch tịnh, giả dụ chẳng quyết định, thành bậc Chánh Giác, bệnh đại Niết Bàn, nhỏ thề quyết không, làm việc ngôi Chánh Giác. <12- Nguyện đưa ra quyết định thành bậc Chánh Giác> Khi con làm Phật, quang minh vô lượng, chiếu khắp mười phương, vượt hơn quang minh, của thảy chư Phật, vượt hơn ánh sáng, phương diện trời phương diện trăng, ngàn vạn ức lần. Nếu gồm chúng sanh, tìm ra quang minh, chiếu va thân mình, hầu như được an lạc, trọng điểm từ hành thiện, sanh về nước con. Nếu không giống như nguyện, không thành Chánh Giác. <13- Nguyện ánh nắng vô lượng. 14- Nguyện va quang minh được an lạc> Khi bé làm Phật, lâu mạng vô lượng, nước nhỏ vô số, Thanh Văn trời người, thọ mạng chư vị, cũng phần nhiều vô lượng. Trả sử như có, tía ngàn đại thiên, quả đât chúng sanh, đều thành Duyên Giác, trong trăm ngàn kiếp, cùng cả nhà tính đếm, nếu biết số lượng, không thành Chánh Giác. <15- Nguyện thọ mạng vô lượng. 16- Nguyện Thanh Văn vô số> Lúc con làm Phật, mười phương gắng giới, vào vô lượng cõi, vô vàn chư Phật, nếu như không xưng tán, danh hiệu của con, cùng nói công đức, cõi nước thuần thiện, con thề không trụ, sống ngôi Chánh Giác. <17- Nguyện được chư Phật xưng tán> Lúc bé làm Phật, mười phương chúng sanh, nghe danh hiệu con, chí chổ chính giữa tin vui, có được căn lành, trung tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh nước con, cho đến mười niệm, còn nếu như không được sanh, con thề quyết không, giữ lại ngôi Chánh Giác, duy trừ Ngũ Nghịch, bỉ báng Chánh Pháp. <18- Nguyện mười niệm tất vãng sanh> Lúc con làm Phật, mười phương bọn chúng sanh, nghe thương hiệu con, phân phát tâm ý trung nhân Ðề, tu những công đức, kính cẩn thực hành, sáu bố La Mật, kiên cố bất thoái, lại rước tất cả, thiện căn hồi hướng, nguyện sanh nước con, nhất trung tâm niệm con, sớm hôm không dứt, đến khi lâm chung, nhỏ và ý trung nhân Tát, hiện tại tiền nghinh tiếp, trải qua khoảnh khắc, lập tức sanh cõi con, thành tựu tình nhân Tát A Duy Việt Trí, nếu không như vậy, không thành Chánh Giác. <19- Nguyện nghe danh phát tâm. 20- Nguyện lâm tầm thường tiếp dẫn> Lúc con làm Phật, mười phương bọn chúng sanh, nghe thương hiệu con, hằng ghi nhớ nước con, phân phát tâm người tình Ðề, bền vững và kiên cố bất thoái, trồng các cội đức, chí vai trung phong hồi hướng, mong mỏi sanh cực Lạc, thảy các toại nguyện. Nếu những đời trước, vốn tạo thành ác nghiệp, nghe danh hiệu con, ngay tức thì tự sám hối, do đạo làm lành, thọ trì tởm giới, nguyện sinh cõi con, cho đến khi mạng chung, không hề đọa lạc, vào tía đường ác, ngay lập tức sanh nước con, còn nếu không được vậy, không thành Chánh Giác. <21- Nguyện sám hối được vãng sanh> Lúc nhỏ làm Phật, cõi nước của con, không có người nữ. Nếu người cô bé nào, nghe thương hiệu con, được tin thanh tịnh, vạc tâm người yêu Ðề, nhàm chán thân nữ, nguyện sanh nước con. Sau thời điểm mạng chung, hóa thành thân nam, cho tới cõi nước con. Mười phương thay giới, các loài bọn chúng sanh, sinh vào nước con, hoa sen hóa sanh, trong ao bảy báu. Còn nếu không được vậy, ko thành Chánh Giác. <22- Nguyện trong nước không có người nữ. 23. - Nguyện buồn rầu thân đàn bà chuyển thân nam. 24- Nguyện liên hoa hóa sanh> Lúc con làm Phật, mười phương chúng sanh, nghe thương hiệu con, hoan hỷ tin vui, lễ bái cung kính, đem tâm thanh tịnh, tu hạnh ý trung nhân Tát, chư thiên nhân dân, thảy số đông chí kính. Giả dụ nghe danh con, sau khi mạng chung, sanh đơn vị tôn quý, rất đầy đủ các căn, huân tu đều đặn, phạm hạnh thù thắng, còn nếu như không được vậy, ko thành Chánh Giác. <25- Nguyện thiên nhân lễ kính. 26- Nguyện văn danh đắc phước.27- Nguyện tu thù chiến thắng hạnh> Lúc bé làm Phật, vào cõi nước con, ko tên bất thiện. Tất cả chúng sanh, sinh về cõi con, đều đồng điệu tâm, trụ Chánh Định tụ, vĩnh ly nhiệt độ não, chổ chính giữa được non mẻ, thọ hưởng trọn vui sướng, cũng như tỳ-kheo, sạch mát tận các lậu. Nếu còn khởi nghĩ, tham thân chấp ngã, nhỏ thề quyết không, sinh sống ngôi Chánh Giác. <28-Nguyện nước không mang tên “bất thiện”. 29- Nguyện trụ Chánh Định tụ. 30- Nguyện vui như tỳ-kheo xong sạch các lậu. 31- Nguyện ko tham chấp thân> Lúc con làm Phật, sanh vào nước con, căn lành vô lượng, các được Kim Cang mãng cầu La Diên thân, gồm sức vững chắc, thân đảnh mọi có, quang quẻ minh chiếu diệu, được sự thành tựu, tất cả trí huệ. Thu hoạch vô biên, biện tài vô ngại. Khéo nói những pháp, thâm nám mật túng yếu. Thuyết khiếp hành đạo, tiếng như chuông ngân. Còn nếu như không được vậy, ko thành Chánh Giác. <32- Nguyện được mãng cầu La Diên thân.33- Nguyện quang đãng minh trí huệ biện tài. 34- Nguyện khéo nói pháp yếu> Lúc nhỏ làm Phật, tất cả chúng sanh, sanh về nước con, ắt mang lại rốt ráo, nhất Sanh xẻ Xứ, trừ bổn nguyện kia, bởi chúng sanh nên, mặc cạnh bên hoằng thệ, giáo hóa tất cả, các chúng hữu tình, rất nhiều phát tín tâm, tu hạnh bồ Ðề, hành đạo Phổ Hiền. Tuy nhiên sanh ở, nhân loại phương khác, vĩnh ly mặt đường ác, hoặc vui nói pháp, hoặc vui nghe pháp, hoặc hiện nay thần túc, tùy ý tu tập, đa số được viên mãn. Còn nếu như không được vậy, ko thành Chánh Giác. <35- Nguyện tốt nhất Sanh bổ Xứ. 36- Nguyện giáo hóa tùy ý> Lúc bé làm Phật, sanh về nước con, thức ăn uống y phục, những loại cúng dường, theo ý ngay thức thì đến, đa số được viên mãn. Mười phương chư Phật, ứng niệm lâu nhận, những thứ bái dường. Còn nếu như không được vậy, ko thành Chánh Giác. <37- Nguyện y thực từ đến. 38- Nguyện ứng niệm thọ cúng> Lúc con làm Phật, vạn thứ trong nước, nghiêm tịnh sáng đẹp, hình sắc thù đặc, vi diệu thuộc cực. Không thể xứng lượng, những chúng sinh kia, tuy đầy đủ thiên nhãn, nếu hay nói ra, các hình dung nhan kia, quang quẻ tướng danh số, tuyên nói tất cả, nhỏ thề quyết không, nghỉ ngơi ngôi Chánh Giác. <39- Nguyện nghiêm túc vô tận> Lúc nhỏ làm Phật, nội địa vô lượng, cây sắc đẹp báu cao, trăm ngàn do-tuần. Cây cao đạo tràng, tư trăm vạn dặm. Vào chúng người yêu Tát, căn lành dẫu khuyết, cũng xuất xắc rõ biết. Ao ước thấy chư Phật, cõi nước nghiêm tịnh. Thảy hồ hết được thấy, khu vực hàng cây báu, như đài gương sáng, soi thấy khuôn mặt. Còn nếu như không được vậy, ko thành Chánh Giác. <40- Nguyện bao gồm vô lượng cây sắc đẹp báu. 41- Nguyện cây hiện nay cõi Phật> Lúc nhỏ làm Phật, cõi Phật chỗ ở, rộng rãi nghiêm tịnh, sáng sạch mát như gương. Chiếu trong cả mười phương, vô lượng vô số, bắt buộc nghĩ bàn, thế giới chư Phật. Chúng sanh thấy được, sanh chổ chính giữa hy hữu. Nếu không được vậy, ko thành Chánh Giác. <42- Nguyện chiếu suốt mười phương> Khi nhỏ làm Phật, bên dưới từ lòng đất, trên đến hư không, cung điện lâu các, vũng nước hoa cây, cõi nước gồm được, tất cả vạn vật, đều bởi vô số, hương thơm báu hòa hợp thành, hương thơm ấy xông khắp, trái đất mười phương. Chúng sanh ngửi đặng, gần như tu hạnh Phật. Nếu không được vậy, ko thành Chánh Giác. <43- Nguyện hương báu xông khắp> Lúc con làm Phật, cõi Phật mười phương, các chúng tình nhân Tát, nghe danh hiệu con, tức tự khắc đạt được, thanh tịnh giải thoát, Phổ Đẳng tam-muội. Những thâm tổng trì, trụ trong Chánh Định, đến lúc thành Phật. Vào Định thường cúng, vô lượng vô biên, tất cả chư Phật, ko mất Định ý. Còn nếu không được vậy, không thành Chánh Giác. <44- Nguyện phổ đẳng tam muội. 45- Nguyện vào Định thờ Phật> Lúc nhỏ thành Phật, thế giới phương khác, các chúng người thương Tát, nghe thương hiệu con, bệnh pháp ly sanh, được môn tổng trì, hoan hỷ thanh tịnh, được bình đẳng trụ, tu hạnh người yêu Tát, rất đầy đủ gốc đức. Ứng thời không được, tuyệt nhất nhị tam nhẫn. Ðối với Phật pháp, còn nếu như không hiện chứng, trái Bất Thoái Chuyển, bé thề quyết không, ở ngôi Chánh Giác. <46- Nguyện được môn tổng trì. 47- Nguyện nghe danh đặng pháp nhẫn. 48- Nguyện hiện hội chứng quả bất thoái chuyển> Phẩm Bảy
Quyết Thành Chánh Giác
Phật bảo A Nan: lúc đó Pháp Tạng, nói xong các nguyện, dùng kệ tụng rằng: Ta lập chí vượt đời,Quyết đạt đạo Vô Thượng, Nguyện này sẽ không đầy đủ,Thề ko thành Chánh Giác.Lại làm cho đại thí chủ, Khắp cứu vãn kẻ thuộc khổ, khiến chư quần sanh kia,Ðêm nhiều năm không ưu não.Sanh ra những căn lành, thành quả quả nhân tình Ðề,Nếu Ta thành Chánh Giác, Lập danh Vô Lượng Thọ.Chúng sanh nghe hiệu này,Ðều mang đến trong cõi Ta, Như Phật thân nhan sắc vàng, Tướng xuất sắc đều đầy đủ. Cũng đem vai trung phong đại bi, ích lợi các quần phẩm, Ly dục sâu Chánh niệm, Tịnh huệ tu phạm hạnh.Nguyện Ta trí huệ sáng,Khắp chiếu mười phương cõi, Ðoạn cha độc vô minh,Sáng giúp bọn chúng ách nạn.Xả ly bố đường khổ,Diệt những phiền óc chướng, Mở đôi mắt trí huệ kia,Ðạt được thân quang minh.Ðóng bít những đường ác, am tường cửa hướng thiện, bởi vì chúng khai pháp tạng, Ban khắp công đức báu. Như Phật trí vô ngại,Thực hành hạnh từ mẫn, Thường làm cho thầy, trời, người, Ðặng bậc hùng bố cõi.Nói pháp sư tử hống, rộng độ các hữu tình, thỏa mãn lời nguyện xưa, tất cả đều thành Phật.Nguyện này trường hợp đặng quả, Ðại thiên lập tức cảm động,Hư không những thiên thần, vẫn rải hoa trân diệu. Phật bảo A Nan: “Pháp Tạng tỳ-kheo, nói kệ này xong. Ứng thời điểm khắp cả, mặt khu đất thảy đều, chấn hễ sáu cách. Trời mưa hoa đẹp, rải đầy trên đất, thoải mái và tự nhiên hư không, trổi thông báo nhạc, thuộc lời tán thán, đưa ra quyết định tất thành, Vô Thượng Chánh Giác”. Phẩm Tám
Tích Công Dồn Ðức
Này ông A Nan! Tỳ-kheo Pháp Tạng, ngơi nghỉ trước Như Lai cầm Tự trên Vương và những đại chúng, trong sản phẩm trời người, hoằng thệ nguyện kia, đang phát xong rồi. Trụ huệ chân thật, dõng mãnh tinh tấn. độc nhất hướng chăm chí, nghiêm túc cõi diệu. Sở tu cõi Phật, khai mở rộng lớn. Vượt thắng tuyệt đẹp, dựng lập thường nhiên, ko suy ko biến. Ở vô lượng kiếp, vun đựng đức hạnh, chẳng khởi vọng tưởng, tham ước ao sân si, không bám Sắc Thanh hương vị Xúc Pháp. Chỉ yêu thích nhớ niệm, chư Phật quá khứ, tu những căn lành, hành hạnh tịch tịnh, xa lìa hư vọng, nương cửa ngõ Chân Đế, trồng các cội đức, chẳng nại gian khổ, ít mong mỏi biết đủ, chuyên cầu pháp lành, ban tía lợi ích, đến những quần sanh. Chí nguyện không mỏi, thành công sức nhẫn. Ðối những hữu tình, hay nhớ từ nhẫn. Nét khía cạnh ôn hòa, nói lời dễ dàng thương, răn dạy lơn sách tấn.Cung kính Tam Bảo, phụng sự sư trưởng, trung ương không dối trá, xu nịnh cong queo. Các hạnh trang nghiêm, tương đối đầy đủ khuôn phép. Tiệm pháp như hóa, tam-muội thường xuyên Tịch. Khéo gìn khẩu nghiệp, không chê lỗi người. Khéo gìn thân nghiệp, ko mất cách thức nghi. Khéo gìn ý nghiệp, thanh tịnh ko nhiễm. Ở vùng đô thị, xóm quê họ hàng, cùng những trân bảo, mọi không chấp trước. Thường xuyên hành sáu độ, bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định, Trí Huệ.Ðem pháp giáo hóa, an lập chúng sanh, an trụ trong đạo, Chân Chánh Vô Thượng. Bởi vì thành tựu đặng, thiện căn như thế, nơi nào sanh cũng, vô lượng kho báu, thoải mái và tự nhiên ứng phát. Hiện tại thân trưởng giả, hoặc có tác dụng cư sĩ, hào tộc tôn quý, hoặc có tác dụng quốc vương, loại Sát Ðế Lợi, đưa Luân thánh vương, hoặc vua của sáu ‘cõi trời Dục giới’, cho tới Phạm Vương.Nơi các chư Phật, kính cẩn cúng dường, trước đó chưa từng gián đoạn. Công đức như thế, nói tất yêu cùng. Thân miệng hay phát, vô lượng diệu hương, y hệt như Chiên Đàn, hoa Ưu bát La, mùi thơm tỏa khắp, vô lượng thế giới. Tùy chỗ sanh ra, sắc đẹp tướng đoan nghiêm, băm hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, thảy gần như đầy đủ.Trong tay hay phát, của báu vô tận, thứ dụng trang nghiêm. Thảy các thứ cần, các là về tối thượng, lợi lạc hữu tình. Vì nhân duyên này, hoàn toàn có thể khiến cho, vô lượng bọn chúng sanh, phát chổ chính giữa Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.Phẩm Chín
Thành Tựu viên mãn
Phật bảo A Nan: “Tỳ-kheo Pháp Tạng, tu hạnh ý trung nhân Tát, tích công dồn đức, vô lượng vô biên. Ðối toàn bộ pháp, thường xuyên được trường đoản cú tại, tại phần ‘hay biết’, đều không hẳn do, ngôn ngữ phân biệt. Lời thệ nguyện phát, thành tích viên mãn, như thực an trụ, nghiêm túc đầy đủ, oách đức rộng lớn lớn, tịnh tâm cõi Phật”.A Nan nghe dứt lời cầm Tôn nói, lập tức bạch Phật rằng: “Bồ Tát Pháp Tạng, thành bậc giác ngộ, là Phật quá khứ, là Phật tương lai, hay Phật hiện tại, quả đât phương khác?”Thế Tôn dạy rằng: “Phật Như Lai kia, ko từ đâu tới, không trở về đâu, không sanh ko diệt, chưa phải quá khứ, bây giờ vị lai. Chỉ do thực hiện, hạnh nguyện độ sanh, lúc này phương Tây, cách Diêm Phù Ðề trăm nghìn câu-chi na-do-tha cõi, bao gồm một cố gắng giới, thương hiệu là cực Lạc. Pháp Tạng thành Phật, hiệu A Di Ðà, thành Phật mang đến nay, trải qua mười kiếp. Hiện tại nói pháp, vô lượng vô số bồ Tát Thanh Văn, kính cẩn vây quanh”. Phẩm MườiÐều Nguyện có tác dụng Phật Ðức cầm cố Tôn nói Phật A Di Ðà, cơ hội làm người yêu Tát, mong đắc nguyện này. Vương tử A Xà, cùng rất năm trăm vị đại trưởng giả, nghe đặng lời này, phạt lòng vui lớn, từng vị bên trên tay, nâng lọng hoa vàng, tới lễ trước Phật. Dâng lọng hoa rồi, ngồi sang một phía, nghe Phật giảng kinh. Thâm trọng điểm nguyện rằng: “Khiến cho cái đó con, tới khi thành Phật, mọi được như là như, Phật A Di Ðà”.Phật tức khắc biết ý, bảo các tỳ-kheo: “Các vương vãi tử này, sau vẫn thành Phật, bọn họ trong đời trước, trú đạo tình nhân Tát, từ vô số kiếp, đã có lần cúng dường, tư trăm ức Phật. Thời Phật Ca Diếp, các vị ấy đều, làm đệ tử Ta, ni cùng gặp lại, đồng cúng nhịn nhường Ta”. Thời gian chư tỳ-kheo, nghe Phật nói thế, hết sức vui mừng. Phẩm Mười Một
Cõi Nước Nghiêm Tịnh
Phật bảo A Nan: Cõi cực Lạc kia, khá đầy đủ vô lượng, công đức trang nghiêm, vĩnh viễn ko có, danh từ các khổ, các nạn ác thú, các thứ ma não. Cũng lại không có, tứ mùa rét lạnh, mưa gió sai khác. Lại không tồn tại cả, sông biển béo nhỏ, đống nổng hầm hố, chong gai cat sạn, Thiết Vi Tu Di, những núi đất đá, chỉ là tự nhiên, làm bởi bảy báu, đất bằng vàng ròng, rộng rãi bằng phẳng, cấp thiết hạn lượng, vi diệu đẹp nhất đẽ, tịnh tâm trang nghiêm, khôn cùng vượt mười phương, tất cả thế giới. A Nan nghe xong, bạch vắt Tôn rằng: “Nếu cõi nước đó, không núi Tu Di, thì Tứ Thiên Vương, thuộc trời Ðao Lợi, nương đâu nhưng trụ?”Phật hỏi A Nan: “Dạ Ma Ðâu Suất, cho đến cõi Sắc, cõi Vô dung nhan giới, tất cả cõi trời, nương đâu nhưng trụ?”A Nan bạch Phật: “Nương sức nghiệp định, cấp thiết nghĩ bàn”.Phật bảo A Nan: “Nghiệp không nghĩ là bàn, ông có biết không? trái báo thân ông, chẳng thể nghĩ bàn. Nghiệp báo chúng sanh, cũng không cho là bàn. Căn lành chúng sanh, không thể nghĩ bàn. Thánh lực chư Phật, trái đất chư Phật, cũng chẳng suy nghĩ bàn. Bọn chúng sanh nước đó, mức độ công đức lành, trụ khu vực hành nghiệp, cùng thần lực Phật, cho nên như vậy”.A Nan bạch Phật: “Nghiệp nhân quả báo, quan trọng nghĩ bàn. Bé đối pháp này, thật không khu vực nghi, chỉ vì phá trừ, lưới nghi chúng sanh, trong đời vị lai, đề xuất hỏi lời này”. Phẩm Mười HaiÁnh sáng sủa Chiếu mọi Phật bảo A Nan: “Oai thần quang minh, Phật A Di Ðà, về tối tôn bậc nhất, chư Phật mười phương, quan yếu sánh kịp, trở nên chiếu phương Ðông, hằng sa cõi Phật, phương nam Tây Bắc, cùng tư phương phụ, nhì phương bên trên dưới, cũng lại như thế. Trường hợp trên đảnh Phật, hóa hiện tại tròn sáng, hoặc chiếu một hai bố bốn do-tuần, hoặc là trăm nghìn vạn ức do-tuần.Quang minh chư Phật, hoặc chiếu sáng đặng, một nhị cõi Phật, hoặc phát sáng đặng, trăm ngàn cõi Phật. Chỉ Phật Di Ðà, quang minh chiếu khắp, vô lượng vô biên, vô số cõi Phật. Quang quẻ minh chư Phật, chiếu sáng xa gần, vốn vị chỗ cầu, đạo trong đời trước, sở nguyện công đức, lớn nhỏ dại chẳng đồng, đến lúc thành Phật, từng vị tự được, địa điểm làm trường đoản cú tại, chẳng bắt buộc dự tính. Phật A Di Ðà, quang minh ánh rực, chiến hạ vượt rộng ánh, phương diện trời mặt trăng, nghìn ức vạn lần, quang quẻ minh về tối tôn, vua vào chư Phật.Vì cố cho nên, Phật Vô Lượng Thọ, cũng có thể có hiệu là Phật Vô Lượng Quang, cũng đều có hiệu là Phật vô biên Quang, Phật Vô hổ hang Quang, Phật Vô Ðẳng Quang, là Trí Huệ Quang, là thường xuyên Chiếu Quang, là tịnh tâm Quang, là Hoan hỷ Quang, là Giải thoát Quang, là An Ổn Quang, rất Nhật Nguyệt Quang, Bất bốn Nghị Quang.Quang minh như thế, khắp chiếu mười phương, toàn bộ thế giới, nếu chúng sanh nào, chạm quang minh này, cấu khử thiện sanh, thân ý nhu nhuyễn, trường hợp trong tam đồ, chỗ vô thuộc khổ, thấy quang quẻ minh này, mọi được dừng dứt, cho đến lúc mạng chung, phần nhiều đặng giải thoát. Nếu chúng sanh nào, chạm quang minh kia, oai thần công đức, vào đêm xưng nói, chí chổ chính giữa chẳng dừng, khu vực nguyện tùy ý, đặng sinh nước đó”. Phẩm Mười Ba
Thọ Mạng Ðại chúng Vô Lượng
Phật bảo A Nan: “Phật Vô Lượng Thọ, mạng sống lâu năm lâu, cấp thiết tính kể, lại sở hữu vô số, các chúng Thanh Văn, thần trí thông triệt, oai phong lực trường đoản cú tại, lòng tay cầm trọn, tất cả thế giới. Trong môn đồ Ta, Ðại Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất, sinh hoạt trong tam thiên đại thiên nắm giới, tất cả tinh tú, cùng những chúng sanh, trong một ngày đêm, đông đảo đếm biết số.Giả sử chúng sanh, sinh sống trong mười phương, đều thành Duyên Giác, mỗi một Duyên Giác, lâu vạn ức tuổi, thần thông phần đông như Ðại Mục Kiền Liên, sử dụng hết lâu mạng, vận không còn trí lực, cùng đem so tính, cùng với số Thanh Văn, trong hội Phật kia, trong ngàn vạn phần, không được một phần.Ví như biển cả lớn, sâu rộng lớn vô biên, nếu mang sợi lông, chẻ ra trăm phần, nghiền thành lớp bụi nhỏ, đem mỗi những vết bụi nhỏ, chấm giọt nước biển, nước trong lớp bụi lông, so với nước biển, nước nào nhiều hơn? A Nan! những vị Mục Kiền Liên kia, địa điểm đếm biết được, như nước những vết bụi lông, chỗ chưa được biết, như nước biển lớn lớn. Mạng sống Phật kia, thuộc chư nhân tình Tát, Thanh Văn trời người, lâu mạng cũng vậy. Cấp thiết nào dùng, toán số ví dụ, mà biết được hết”.
Trình duyệt của công ty đã tắt công dụng hỗ trợ Java

Xem thêm: Đầu cos nối dây điện là gì? thông số kỹ thuật đầu cos điện thông số kỹ thuật cơ bản đầu cosse sc

Script.Website chỉ có tác dụng việc khi bạn bật nó trở lại.Để tìm hiểu thêm cách nhảy Java
Script, hãy bấm chuột vào đây!
*

tác phẩm CHUÔNG - MÕ ỐNG - BÁT - HƯƠNG VÒNG - TRÀNG HẠT TRẦM HƯƠNG LÒ - MÁY ĐỐT TRẦM DẦU & NẾN SÁP Tượng phật DƯỢC SƯ - DI LẶC DU LỊCH - Ô TÔ - ĐỂ BÀN ĐẢN SINH - HỘ PHÁP Sách phật Tranh phật PHÁP PHỤC KHÁC Thơ phật giáo thông tin ra mắt
KINH VÔ LƯỢNG THỌ (LỚN - BẢN ĐẸP) - HT THÍCH ĐỨC NIỆM
*
Dịch Giả: Thích Đức NiệmNhà Xuất Bản: Tôn GiáoSố Trang: 188 TrangHình Thức: Bìa CứngKhổ Sách: 21x29,7cmNăm Xuất Bản: 2016Độ Dày: 2,3cm
VLT1 gớm TỤNG 90.000 đ Số lượng: 98 Quyển
*
" data-rel="tooltip" data-img="https://giaoandientu.edu.vn/phat-thuyet-kinh-vo-luong-tho/imager_3_15267_700.jpg"class="img-thumbnail" style="width:100%;">
*
" data-rel="tooltip" data-img="https://giaoandientu.edu.vn/phat-thuyet-kinh-vo-luong-tho/imager_4_15267_700.jpg"class="img-thumbnail" style="width:100%;">
*
Việt dịch: Hòa Thượng phù hợp Trí TịnhNhà xuất bản: Tôn GiáoNăm xuất bản: 2021Hình thức: Bìa mềmSố trang: 48trangKhổ sách: 14.5x20.5cmĐộ dày: 0.3cm" data-rel="tooltip" data-img="https://giaoandientu.edu.vn/phat-thuyet-kinh-vo-luong-tho/imager_5_15267_700.jpg"class="img-thumbnail" style="width:100%;">
*
Tác giả: Ngộ Đạt Thiền SưDịch giả: mê thích Huyền DungNhà xuất bản: Hồng ĐứcNăm xuất bản:2016Hình thức: Bìa cứngSố trang: 182trangKhổ sách: 15.5x23.5cmĐộ dày: 1.5cmTrọng lượng: 0.4kg" data-rel="tooltip" data-img="https://giaoandientu.edu.vn/phat-thuyet-kinh-vo-luong-tho/imager_6_15267_700.jpg"class="img-thumbnail" style="width:100%;">
*
Dịch giả: Ni trưởng Như ẤnHình thức: Bìa cứngSố trang: 538trangKhổ sách: 16x24cmĐộ dày: 2.8cmTrọng lượng: 0.8kg" data-rel="tooltip" data-img="https://giaoandientu.edu.vn/phat-thuyet-kinh-vo-luong-tho/imager_7_15267_700.jpg"class="img-thumbnail" style="width:100%;">
*
Chỉnh biên: Tỳ kheo thích hợp Giác NghiênNhà xuất bản: Hồng ĐứcNăm xuất bản: 2022Hình thức: Bìa cứngBộ: 2 QuyểnSố trang:252trang(nhỏ),282trang(lớn)Khổ sách: 16x24cm(nhỏ), 19x28cm(lớn)Độ dày: 2cm" data-rel="tooltip" data-img="https://giaoandientu.edu.vn/phat-thuyet-kinh-vo-luong-tho/imager_8_15267_700.jpg"class="img-thumbnail" style="width:100%;">
*
Soạn dịch: Tỳ kheo phù hợp Giác NghiênNhà xuất bản: Tôn GiáoHình thức: Bìa cứngSố trang: 180TrangKích thước: 16.6x24.7cmĐộ dày: 1.4cm" data-rel="tooltip" data-img="https://giaoandientu.edu.vn/phat-thuyet-kinh-vo-luong-tho/imager_9_15267_700.jpg"class="img-thumbnail" style="width:100%;">
*
Kích thước: 20.7x29.6cm" data-rel="tooltip" data-img="https://giaoandientu.edu.vn/phat-thuyet-kinh-vo-luong-tho/imager_10_15267_700.jpg"class="img-thumbnail" style="width:100%;">