Yêu cầu trọng tâm:

Kiến thức:
-Học sinh hiểu được trẻ em là một con người,có những quyền:có cha mẹ,có tên họ, quốc tịch và tiếng nói riêng,co quyền được chăm sóc, bảo vệ và giáo dục, được tôn trọng và bình đẳng.
-Hỉểu trẻ em cũng có bồn phận đối với gia đình và xã hội như mọi người.

Thái độ:
-Tự tin, tự trọng, mạnh dạn trong mọi quan hệ giao tiếp, không nhút nhát, sợ sệt.

Kĩ năng:
-Học sinh tự nói về mình một cách rõ ràng.
-Học sinh biết đối xữ tốt trong quan hệ gia đình, với bạn bè và những ngòi xung quanh.

Tài liệu: Giáo án điện tử đạo đức quyền và bổ phận của trẻ em

Bài viết nhiều người xem nhất: